Pobierz
najnowszy numer

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera, aby otrzymywać informacje o nowościach z branży!

Jesteś tutaj

CARBER system kontroli ruchu pojazdów

Printer Friendly and PDF

leadKontrola pojazdów, obok kontroli osób wchodzących na teren danej firmy, jest jednym z najważniejszych zadań systemu kontroli dostępu, zwłaszcza w przypadku, w którym teren firmy jest rozległy, posiada wydzielone miejsca parkingowe i kilka bram wjazdowych. Wówczas koniecznością, a nawet obowiązkiem, jest takie zorganizowanie ochrony osób i mienia, które ograniczy dostęp osób nieuprawnionych, zachowując równocześnie pełną kontrolę nad pojazdami pracowników i gości wjeżdżających na teren firmy. Wjazd pojazdu na taki teren powinien być rejestrowany, a zapisy archiwizowane w sposób umożliwiający łatwe i szybkie skorzystanie z bazy danych. Niniejszy artykuł przedstawia rozwiązanie firmy ESAProjekt z Katowic, które jest oparte na systemie kontroli ruchu pojazdów z wykorzystaniem identyfikacji tablic rejestracyjnych.

Pojawienie się pojazdu przy bramie wjazdowej z reguły jest odnotowywane. Zastanówmy się, w jaki sposób gromadzone są dane o pojazdach, co się z nimi dzieje oraz czy mamy pewność, iż wprowadzany pojazd rzeczywiście udał się w zadeklarowane wcześniej miejsce.

Należy znać przynajmniej dane kierowcy i pasażerów, markę i numer rejestracyjny pojazdu, cel podróży oraz okres przebywania na danym terenie. W większości zakładów i przedsiębiorstw dane te są ręcznie wpisywane do papierowego dziennika i nie ma archiwizacji elektronicznej. Zresztą stan wspomnianego papierowego dziennika również pozostawia wiele do życzenia po długim czasie użytkowania. W takim przypadku nie ma w późniejszym okresie możliwości szybkiego stworzenia raportu o pojazdach odwiedzających przedsiębiorstwo w określonym przedziale czasu. Taki sposób archiwizacji danych bardzo utrudnia wyszukiwanie informacji o konkretnym pojeździe, jego wszystkich wizytach i czasie przebywania na monitorowanym terenie.

rys1

Rys. 1. Interfejs programu

 

Z pomocą przychodzi system CARBER, stworzony jako narzędzie do kontroli ruchu pojazdów oraz wspomagania procesów logistycznych na monitorowanym terenie. CARBER to system, który może być dostosowywany do indywidualnych potrzeb. System ten automatycznie identyfikuje numery tablic rejestracyjnych, gromadząc je w bazie danych wraz ze zdjęciem pojazdu, godziną wjazdu i wyjazdu oraz innymi danymi wprowadzanymi ręcznie, zależnymi wyłącznie od upodobań czy strategii przedsiębiorstwa. Rozpoznawanie tablic rejestracyjnych odbywa się poprzez analizę obrazu z kamer. Zależnie od oświetlenia i miejsca montażu mogą to być kamery standardowe lub zawierające promienniki podczerwieni ułatwiające identyfikację w nocy.

Dostęp do poszczególnych funkcji systemu CARBER jest kontrolowany poprzez zestaw uprawnień nadawanych grupom użytkowników. Do tworzenia kont użytkowników, przydzielania ich do grup oraz zarządzania uprawnieniami stworzono wygodny panel administracyjny. Dzięki personalizacji ustawień możliwe jest definiowanie niezależnych ustawień na poszczególnych stacjach roboczych w zależności od ich przeznaczenia (stacje dyspozytorskie, konsola administratora). Profile ustawień dla każdego użytkownika przechowywane są na głównym serwerze systemu, dzięki czemu istnieje możliwość centralnego administrowania tymi profilami. Dodatkową korzyścią jest powiązanie profilu konfiguracji z użytkownikiem, a nie stanowiskiem, co pozwala na jeszcze lepsze dostosowanie funkcjonalności systemu do potrzeb konkretnego użytkownika. Również pracownik, który wpuszcza innych na teren firmy, jest dyscyplinowany przez system, gdyż każda jego decyzja o zezwoleniu na wjazd na chroniony teren jest odnotowana w systemie.

Gdy pojazd wjeżdża na teren firmy, można wyświetlić informacje o jego wcześniejszych wizytach. Ponadto interfejs użytkownika umożliwia przegląd albumu zdjęć tego pojazdu oraz porównanie na ich podstawie, czy nie doszło np. do podmiany tablicy rejestracyjnej. Pracownik odpowiedzialny za weryfikację pojazdów dokonuje odpowiednich adnotacji w systemie oraz, zależnie od decyzji, wyraża zgodę na wjazd.

Mając do dyspozycji wszystkie opisane wyżej dane, można w krótkiej chwili wygenerować dowolny raport o samochodach przebywających na monitorowanym terenie lub uzyskać ­informacje o wizytach konkretnego pojazdu. Dzięki temu w przypadku zaistnienia kolizji i ucieczki z miejsca zdarzenia wiemy, jakie auta znajdowały się na tym terenie. Mając w bazie danych ich fotografie (które mogą posłużyć również jako dowód w sytuacji spornej, np. w przypadku stłuczki), można włączyć niektóre z nich do grupy ryzyka lub umieścić je na „czarnej liście”. Podczas każdej następnej wizyty któregokolwiek z nich na ekranie komputera zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat ostrzegawczy.

Podobnie będzie w przypadku pojazdów uprawnionych do wjazdu. Można stworzyć grupy pojazdów, które będą mogły wjeżdżać na dany teren lub poruszać się po nim w określonych dniach, godzinach etc. Ponadto integracja z systemem szlabanów, bram automatycznych czy kolczatek umożliwia bezobsługową pracę i automatyczne wprowadzanie na dany teren uprzywilejowanych pojazdów (np. pojazdów kadry dyrektorskiej lub nadzorczej).

rys2

Rys. 2. Schemat działania systemu

Śledzenie każdego samochodu i weryfikowanie jego zadeklarowanej trasy jest trudne. Często zdarza się, iż kierowca samochodu udaje się w inne niż zapowiedziane wcześniej miejsce. Ma to szczególnie duże znaczenie na terenach rozległych, narażonych na kradzieże złomu lub materiałów budowlanych, tworzenie dzikich wysypisk śmieci etc.

Z pomocą przychodzi system automatycznej identyfikacji tablic rejestracyjnych CARBER. Dzięki rozmieszczeniu kamer w punktach newralgicznych (skrzyżowania, rozjazdy) istnieje możliwość śledzenia trasy pojazdu, a w przypadku stwierdzenia, iż odbiega ona od zadeklarowanej, można podjąć odpowiednie działania. W skład systemu mogą wchodzić również rozmieszczone na skrzyżowaniach tablice, które wyświetlają informacje tekstowe dla kierowców. Informacja o nieprawidłowym kierunku ruchu pojazdu i jego numerze rejestracyjnym uświadamia kierowcy, że jest monitorowany.

System CARBER może być wykorzystany także jako narzędzie wspomagające procesy logistyczne. Wyobraźmy sobie duże przedsiębiorstwo lub centrum logistyczne z setkami pojazdów wjeżdżającymi każdego dnia na jego teren w celu załadowania lub wyładowania towaru. Bez kontroli i nadzoru ruchu trudno jest sprawnie zarządzać trasą przejazdu takiej liczby pojazdów oraz kolejnością ich załadunku lub rozładunku, zwłaszcza w przypadku wystąpienia awarii lub innych niebezpiecznych zdarzeń zakłócających standardowy proces logistyczny.

Dzięki wykorzystaniu identyfikacji tablic rejestracyjnych można sprawnie kierować ruchem i trasą pojazdów tak, aby ominąć niebezpieczne miejsca.

Zalecane jest również wcześniejsze awizowanie wszystkich transportów. Dzięki temu pojazd, który pojawi się przy bramie wjazdowej, zostanie skierowany do konkretnego miejsca załadunkowo-rozładunkowego poprzez system komunikatów wyświetlanych na tablicach, a informacja o jego pojawieniu się przy bramie wjazdowej będzie mogła zostać przekazana do systemu, np. magazynowego, dzięki czemu jego operator będzie mógł wcześniej przystąpić do realizacji procedur. Ponadto pojazd, który nie został wcześniej awizowany lub przyjechał o innym niż zadeklarowany wcześniej czasie, może zostać skierowany na parking, na którym zostanie wyświetlona dotycząca go informacja o dalszej procedurze obsługi. Przedstawione rozwiązania w bardzo dużym stopniu przyspieszają wszystkie czynności związane z obsługą danego transportu oraz przyczyniają się do poprawienia organizacji ruchu w zakładzie. Koncepcja zastosowania systemu identyfikacji tablic rejestracyjnych w logistyce to nowość.  Pełna integracja wszystkich dotychczas działających niezależnie systemów daje olbrzymie korzyści dzięki wykorzystaniu najnowszych technologii. Umiejętne korzystanie z dostępnych danych pozwala na sprawne zarządzanie procesami na wszystkich płaszczyznach.

Przykładowe możliwości zastosowania systemu CARBER

  1. Na parkingach strzeżonych i dozorowanych CARBER gwarantuje poprawę bezpieczeństwa, przyspiesza pracę obsługi parkingu oraz eliminuje nadużycia. W przypadku współpracy z systemem wydającym bilety parkingowe zabezpiecza przed kradzieżami pojazdów. Uniemożliwia wyjazd pojazdu z wykorzystaniem biletu wystawionego na inny pojazd dzięki możliwości porównania obrazu pojazdu wyjeżdżającego z fotografią zarejestrowaną podczas procedury wjazdu. Umożliwia wyjazd nawet w przypadku zgubienia biletu. Eliminuje kradzieże dokonane dzięki podmianie tablic rejestracyjnych.
  2. Na osiedlach zamkniętych i posesjach prywatnych minimalizuje koszty związane z zakupem dużej liczby pilotów do bram wjazdowych, umożliwia mieszkańcom definiowanie listy pojazdów czasowo uprawnionych do wjazdu na dany teren (samochody gości), zwiększa bezpieczeństwo tego terenu i ułatwia pracę pracownikom ochrony.
  3. Na parkingach centrów handlowych przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu gromadzi informacje na temat pojazdów odwiedzających teren centrum handlowego z geograficzną identyfikacją obszaru, z którego dany pojazd pochodzi (miasto, powiat). CARBER gromadzi materiał dowodowy możliwy do wykorzystania przez policję w przypadku kradzieży pojazdów.
  4. Na stacjach benzynowych umożliwia natychmiastową identyfikację pojazdów, a także dostarcza informacji o pojawieniu się pojazdów, których właścicielom zdarzyło się nie uiścić opłaty.
  5. Na terenach zakładów, lotnisk, więzień i terenach wojskowych zapewnia kompleksową informację na temat trasy pojazdu na monitorowanym terenie oraz informuje o pojazdach, których trasa odbiega od zadeklarowanej przy wjeździe. System umożliwia definiowanie maksymalnego czasu, po którym pojazd powinien znaleźć się w punkcie docelowym. W przypadku jego przekroczenia CARBER informuje o wystąpieniu sytuacji alarmowej.
  6. Na przejściu granicznym umożliwia pełną inwentaryzację pojazdów przekraczających dane przejście graniczne, wymianę danych z systemami zewnętrznymi, sporządzanie raportów dla instytucji nadrzędnych. Identyfikuje pojazdy poszukiwane lub podejrzane.
  7. Na płatnych autostradach umożliwia inwentaryzację pojazdów korzystających z autostrady. Informacje mogą być udostępnione policji. Możliwa jest automatyczna obsługa stanowisk wjazdu dla ciężarówek, których właściciele posiadają winiety i których numery rejestracyjne zostały wprowadzone do systemu przy pierwszym kontakcie z systemem wraz z informacją o czasie ich ważności. Operator autostrady uzyskuje pełną listę samochodów ciężarowych, które korzystały z autostrady na podstawie winiet posiadanych przez ich właścicieli.

Andrzej Kaleta
EsaProjekt

Zabezpieczenia 2/2010

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie tekstów bez zgody redakcji zabronione / Zasady użytkowania strony