Pobierz
najnowszy numer

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera, aby otrzymywać informacje o nowościach z branży!

Jesteś tutaj

Inteligentne platformy CCTV ALL IN ONE już dostępne w Polsce

Printer Friendly and PDF

lead.jpgKażdy nowoczesny obiekt wymaga zapewnienia bezpieczeństwa na najwyższym światowym poziomie przebywających w nim osób oraz aktywów. Dlatego jednym z krytycznych elementów prawidłowego zabezpieczenia obiektów jest optymalny dobór zastosowanej technologii bezpieczeństwa. Powstające tendencje rynkowe oraz „pokoleniowa” ewolucja systemów CCTV, oddająca coraz więcej pola systemom IP, otwierają przed nami wcześniej nieznane możliwości zarządzania urządzeniami i obrazem. Jednocześnie pozwalają nam dodawać do tych narzędzi w sposób kompleksowy, dobrany do zindywidualizowanych potrzeb klientów, różnorodne narzędzia analityki video.

(W artykule została zachowana oryginalna pisownia – przyp. Red.)

Dopiero połączenie otwartej platformy, integrującej kamery analogowe oraz IP, wyposażonej w cały wachlarz możliwości analitycznych dodawanych do platformy jest funkcjonalnym wzorem dla optymalnie zaprojektowanych systemów zarządzania bezpieczeństwem.

Takie kompleksowe połączenie intuicyjnego współistnienia otwartej platformy CCTV oraz najważniejszych, oferowanych na światowym rynku możliwości analityki obrazu do niedawna było jedynie oczekiwaniem.

Dziś, dzięki ogromnym możliwościom technologicznym i starannemu doborowi różnych produktów, jest możliwość stworzenia systemu w oparciu o jedno narzędzie integrujące wiele funkcjonalności, niezbędnych do zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa każdego obiektu (w zależności od miejsca potencjalnego ryzyka i zagrożenia).

Takim systemem jest otwarta platforma DIVA (Digital Intelligent Video Architecture) wraz z wieloma modułami analityki, zaimplementowanymi platformy już przez producenta. Wśród nich możemy znaleźć bardzo zaawansowane i wszechstronne reguły analityki obrazu, system rozpoznający numery rejestracyjne pojazdów oraz moduł służący rozpoznaniu i identyfikacji twarzy. Warty podkreślenia jest też fakt, iż zastosowanie wybranego modułu analityki nie wymaga od użytkownika posiadania specjalizowanych kamer. Wszystkie funkcje wykonywane są przez system na serwerze lub dedykowanych enkoderach.

System DIVA składa się z kilku komponentów tworzących skastomizowaną całość, gdzie poszczególne elementy analityki dobierane są w zależności od konkretnych potrzeb i zagrożeń. Każdy z modułów może być w dowolny sposób dodawany do systemu i wykorzystywany w wybranych miejscach na wskazanych kamerach.

Otwarta platforma DIVA

DIVA (Digital Intelligent Video Architecture) to otwarta platforma do integracji i zaawansowanego zarządzania systemami zabezpieczeń obiektów i obszarów, w tym w szczególności rozbudowanych obiektów sportowych wraz z otaczającą je infrastrukturą, oferująca mechanizmy zarządzania obrazem oraz opcjonalnie analityki obrazu najnowszej generacji.

Platforma DIVA jest rozwiązaniem skalowalnym, projektowanym pod potrzeby klienta, dającym możliwość wyboru rodzaju pełnionych funkcji oraz obszaru zastosowania.

Interfejs systemu jest w języku polskim.

System może być instalowany na już istniejącej infrastrukturze obiektowych systemów zabezpieczeń lub na nowym sprzęcie, wyposażając w ten sposób nadzorowane obiekty i obszary w dotychczas niestosowane mechanizmy zarządzania, detekcji i analizy zdarzeń.

Platforma DIVA integruje wiele typów kamer analogowych lub IP pochodzących od różnych producentów, a także reaguje na sygnały z systemów trzecich, takich jak: kontrola dostępu, system antywłamaniowy, system przeciwpożarowy czy POS.

DIVA charakteryzuje się poniższymi cechami funkcjonalnymi:

 1. umożliwia przyszłe rozszerzanie swoich funkcjonalności poprzez dodawanie nowych funkcji analizy obrazu – system zatem może być budowany modułowo, przez dodawanie kolejnych elementów w miarę powstawania nowych potrzeb,
 2. współpracuje zarówno z kamerami analogowymi jak i kamerami IP różnych producentów,
 3. nie wymaga specjalnie dedykowanych sobie rozwiązań sprzętowych,
 4. ma zegar i kalendarz, przy pomocy których jest możliwa konfiguracja swobodnie wybranej funkcji analizy obrazu, w dowolny sposób, odrębnie dla każdego dnia tygodnia, dla każdego urządzenia oddzielnie lub dla grupy urządzeń – jest to bardzo istotna możliwość z perspektywy różnych potrzeb w tych samych miejscach obiektu w zależności od pory dnia lub tygodnia,
 5. ma możliwość tworzenia bazy danych zdarzeń,
 6. umożliwia przeszukiwanie bazy zdarzeń na podstawie indywidualnie wybranych parametrów, np. według tablic rejestracyjnych pojazdów, twarzy ludzkich czy jakiejkolwiek reguły modułu ObjectR we wskazanej przez operatora cezurze czasowej,
 7. umożliwia tworzenie makr i procedur postępowania, realizowanych przez system automatycznie w przypadku zaistnienia zdefiniowanego zdarzenia,
 8. ma funkcjonalność automatycznego zapobiegania zmiany kąta widzenia kamery lub pola widzenia kamery,
 9. umożliwia swobodne nadawanie przez administratora systemu hierarchicznych uprawnień każdej osobie lub grupom osób korzystających z systemu,
 10. pozwala na dowolną konfigurację wyświetlanego obrazu z kamer, pracę z zestawami wielomonitorowymi, monitorami wielkoformatowymi, ścianami wideo,
 11. ma funkcjonalność opcjonalnego wyposażenia wybranej kamery w następujące moduły: detekcja przekroczenia „wirtualnego muru”, detekcja przekroczenia wieloelementowego „wirtualnego muru”, detekcja pozostawienia lub zabrania przedmiotu w określonym obszarze zainteresowania, detekcja przebywania osoby bądź osób na danym obszarze ponad wyznaczony czas, detekcja pojawienia się obiektu w obszarze zainteresowania, detekcja tworzenia się tłumu, detekcja rozdzielenia się obiektu, moduł ARTR (automatyczne rozpoznawanie tablic rejestracyjnych), moduł biometryki twarzy 2D,
 12. ma możliwość nałożenia wielopoziomowych map nadzorowanego obszaru obiektu sportowego i umieszczenia na tych mapach punktów kamerowych, ponadto wybranie przez użytkownika „ikony” danej kamery będzie powodować automatyczne uzyskanie obrazu z danej kamery,
 13. ma funkcjonalność detekcji ruchu przydzielanej wybranym kamerom z możliwością regulacji progu czułości w nielimitowanych obszarach pola widzenia urządzenia,
 14. może dostosowywać strumienie wideo pomiędzy serwerem a klientem do istniejącego między nimi dostępnego pasma transmisji.

Dodatkowo system DIVA umożliwia:

 1. dowolne ustawienie pozycji i rozmiaru wyświetlanego obrazu z kamery wideo,
 2. nadawanie nazw wybranych przez użytkownika systemu poszczególnym źródłom sygnału wideo,
 3. przeszukiwanie zarejestrowanych materiałów wideo, z podziałem na źródła sygnału i z uwzględnieniem kalendarza w zadanych przez użytkownika przedziałach czasowych,
 4. współpracę z systemami kontroli dostępu, systemami sygnalizacji włamania i napadu oraz innymi systemami sygnalizacji zagrożeń,
 5. transmisję danych wizyjnych przy użyciu protokołu TCP/IP,
 6. przeszukiwanie nagranego materiału na podstawie funkcjonalności analityki dodanej post factum – oznacza to, że istnieje możliwość dodania do obrazu z kamery niewyposażonej w chwili rejestracji w wybraną funkcję analizy obrazu danej funkcjonalności analitycznej i filtracji tego materiału z uwzględnieniem nadanej funkcji,
 7. tzw. migrację funkcjonalności wewnątrz systemu – oznacza to, iż dana funkcjonalność analityki obrazu nie jest przypisana na stałe do konkretnej kamery i w zależności od potrzeby może być dodawana do wybranej przez użytkownika kamery bądź grupy kamer – ta możliwość wynika z bardzo istotnej cechy całego systemu, która nie wymaga posiadania specjalizowanych kamer do dodania do nich funkcji analitycznych,
 8. wyposażanie danej kamery w więcej niż jedną funkcjonalność analityczną – np. ta sama kamera ma możliwość realizowania funkcji biometryki twarzy w czasie trwania imprezy masowej, a po jej zakończeniu realizowania funkcjonalności analizy obrazu. Istnieje także możliwość wyposażania wybranej kamery w wybrane funkcjonalności analityczne realizowane jednocześnie.

System DIVA jest wyposażony w mechanizm tworzenia dedykowanych procedur postępowania, które są automatycznie realizowane w przypadku zaistnienia określonego rodzaju zdarzenia. DIVA zapewnia skuteczną detekcję i nadzór obiektu lub obszaru eliminując błędy popełnione przez obsługę, przy zagwarantowaniu osiągnięcia najwyższego stopnia bezpieczeństwa.

Platforma DIVA może być opcjonalnie wyposażona w trzy moduły analityki wideo:

 1. ObjectR – zaawansowana analityka zdarzeń,
 2. FaceR – biometryka twarzy,
 3. CarR – rozpoznawanie numerów rejestracyjnych pojazdów.

Moduł ObjectR – inteligentna analiza video

Algorytmy modułu ObjectR wyodrębniają obiekty z obrazu wideo i klasyfikują je według różnych kategorii. System pozwala użytkownikowi tworzyć reguły, których naruszenie powoduje alarm (zdarzenie).

ObjectR reaguje w czasie rzeczywistym m.in. na takie zdarzenia, jak: naruszenie przez obiekt określonego obszaru, nietypowe zachowanie osoby, pozostawienie lub też zabranie przedmiotu.
Dla każdej kamery można ustawić do 5 reguł (detekcja przekroczenia wirtualnego muru, detekcja pozostawienia/zabrania przedmiotu, detekcja rozdzielenia obiektu, detekcja wejścia w obszar zainteresowania, detekcja tworzenia się tłumu, detekcja przebywania w danym obszarze ponad wyznaczony czas), co w połączeniu z funkcją obsługi zdarzeń i programowanymi makropoleceniami daje wiele możliwości reakcji na potencjalne zagrożenie.

Podstawowe funkcjonalności poszczególnych wariantów algorytmu to:

ObjectR Light
 • wykrywanie pojawienia się obiektów w polu widzenia kamery (z możliwością maskowania stref),
 • wykrywanie zniknięcia obiektów z pola widzenia kamery (z możliwością maskowania stref),
 • wykrywanie pojawienia się lub zniknięcia obiektów bez przekraczania granicy strefy (na przykład wykrywanie osób wsiadających do pojazdów lub z nich wysiadających, bądź przechodzących przez drzwi).
ObejctR Basic

Zawiera funkcjonalności ObjectR Light oraz obsługę jednej, wyznaczonej wirtualnie, kontrolnej granicy strefy, w tym wykrywanie przekroczenia granicy przez obiekty (z możliwością określenia kierunku przekroczenia).

ObjectR Advanced

Zawiera funkcjonalności ObjectR Basic oraz:

 • obsługę wielu wyznaczonych kontrolnych granic stref w określonych przedziałach czasu, w tym wykrywanie przekroczenia przez obiekt granicy „strefy”, np. płyty boiska, trybun, innych miejsc,
 • wykrywanie pozostawienia lub usunięcia przedmiotu z zaprogramowanej strefy,
 • wykrywanie obecności obiektu w nadzorowanej strefie ponad określony czas (nadzorowanie miejsc objętych zakazem parkowania lub przebywania),
 • wykrywanie nietypowych zachowań (np. wykrywanie tworzących się kolejek).

Zastosowanie powyższych funkcjonalności w wybranych kamerach dowolnego obiektu radykalnie podnosi skuteczność właściwej detekcji zdarzeń, jednocześnie obniżając koszty zapewnienia bezpieczeństwa w obiekcie.

fot1.jpg
Fot. 1. Analityka obrazu: Przekroczenie wirtualnego muru
 
fot2.jpg
Fot. 2. Analityka obrazu: Śledzenie obiektu w polu kamery
 
fot3.jpg
Fot. 3. Moduł FaceR – rozpoznawanie twarzy
 
 

Moduł FaceR – Identyfikacja i weryfikacja twarzy

System automatycznego rozpoznawania twarzy FaceR to rozwiązanie służące do rejestrowania obrazu twarzy i porównywania go, w czasie rzeczywistym, z wzorcami zapisanymi w bazie danych. Dzięki możliwości integracji z systemami kontroli dostępu i istniejącymi systemami nadzoru FaceR umożliwia skuteczne zabezpieczenie wejścia do obszarów chronionych. Moduł FaceR może stanowić samodzielny system służący do identyfikacji i weryfikacji osób wchodzących np. na stadion, znajdujących się na lotniskach, dworcach kolejowych, wchodzących do sklepów lub innych istotnych z perspektywy bezpieczeństwa miejsc.

W odróżnieniu od pozostałych technik biometrycznych, takich jak: skanowanie tęczówki oka lub odciski palców, mechanizm FaceR działa w sposób nieinwazyjny i dyskretny. Rejestruje obraz twarzy z określonej odległości, w sposób często niezauważalny dla obserwowanej osoby.

Analiza twarzy 2D dokonywana jest w systemie na podstawie porównania 17 charakterystycznych punktów. Rozpoznanie obserwowanej osoby jest możliwe przy założeniu, że minimalna odległość między oczami rozpoznawanej twarzy wynosi 60 pikseli (przy użyciu kamery analogowej) i 110 pikseli (przy użyciu kamery IP).

System umożliwia płynną regulację parametrów (wartości progowych) rozpoznawania i porównywania twarzy osób pojawiających się w polu widzenia kamery z bazami danych.
System równocześnie wyświetla obrazy twarzy w trakcie rejestracji i obrazy zapisane w bazach danych.

Tworzenie baz danych twarzy odbywa się podczas rejestracji materiału wideo oraz na podstawie fotografii. Obrazy twarzy można również importować z innych systemów, następnie wybierać i umieszczać na listach w bazie danych, dzięki czemu system FaceR może służyć do wykrywania osób poszukiwanych lub niepożądanych. Zidentyfikowanie obrazu twarzy, umieszczonej na czarnej liście, powoduje wygenerowanie sygnału alarmu i wyświetlenie zapisanego w bazie obrazu, dla porównania z obrazem twarzy osoby obserwowanej w chwili zaistnienia zdarzenia.

Moduł CarR - Rozpoznawanie numerów rejestracyjnych pojazdów

Moduł CarR to moduł służący do identyfikacji i weryfikacji pojazdów.

Moduł CarR wykrywa i rozpoznaje numery rejestracyjne pojazdów na obrazach wideo i klasyfikuje je według miejsca pochodzenia (UE, USA, Europa Wschodnia, kraje arabskie). Zidentyfikowane tablice rejestracyjne są porównywane z listami numerów zgromadzonych w bazie danych (tj. z tzw. „czarnymi ” i „białymi listami”). Dopasowanie lub brak dopasowania powoduje zaistnienie tzw. „zdarzenia”. Zdarzenia można wykorzystać do uruchomienia makropoleceń w innych elementach systemu.

fot4.jpg
Fot. 4. Moduł CarR - rozpoznawanie tablic rejestracyjnych

 

W trybie autonomicznym wystąpienie określonego zdarzenia algorytmu CarR może powodować uruchomienie elementu sterującego np. szlabanu czy sygnalizacji świetlnej. System pozwala ponadto programować profile ryzyka służące do wykrywania pojazdów powracających w to samo miejsce w określonym czasie. CarR może również ponadto wykorzystywany do liczenia pojazdów na parkingach.

Scharakteryzowany system DIVA jest już dostępny na polskim rynku. Wyłącznym dystrybutorem tego rozwiązania jest warszawska firma ISM EuroCenter S.A.

ISM EuroCenter

Zabezpieczenia 4/2009

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie tekstów bez zgody redakcji zabronione / Zasady użytkowania strony