Pobierz
najnowszy numer

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera, aby otrzymywać informacje o nowościach z branży!

Jesteś tutaj

Smartlink na parkingu

Printer Friendly and PDF

W numerze 4 z 2005 roku opublikowany został artykuł zatytułowany Smartlink to jest to przedstawiający jedno z zastosowań aplikacji Smartlink. Przypomnę, że aplikacja Smartlink jest częścią pakietu programu EntraPass firmy Kantech w wersjach Corporate i Global. Wykorzystując funkcjonalność tej aplikacji, użytkownik we współpracy z programistą może realizować własne niestandardowe funkcje.

Kontrola wjazdu i wyjazdu z parkingu

Sytuacja przedstawiona w poniższym artykule jest typowa. Biurowiec, w którym funkcjonuje wiele firm, a na dolnych kondygnacjach lub obok, na wydzielonym terenie – parking. Parking przeznaczony jest dla pracowników poszczególnych firm. Każda firma ma najczęściej wykupioną określoną liczbę miejsc parkingowych. Ze względu na:

 • pojemność parkingu,
 • koszt wynajęcia miejsc parkingowych,
 • fakt, że część pojazdów jest zwykle poza terenem firmy

liczba miejsc parkingowych przydzielonych firmie jest mniejsza od liczby pojazdów. Należy jednak kontrolować wjeżdżające oraz wyjeżdżające pojazdy i rejestrować je. Najprostsza metoda to dodatkowe czytniki przed wjazdem i wyjazdem oraz wykorzystanie tych samych kart zbliżeniowych, które używane są w systemie kontroli dostępu wewnątrz biurowca. Do poprawnego funkcjonowania wymagane jest, oprócz czytników, oprogramowanie, które umożliwi:

 • przypisanie każdej z firm wynajętych miejsc parkingowych,
 • rejestrację wjazdów i wyjazdów pojazdów oddzielnie dla każdej firmy,
 • udzielenie zgody na wjazd pojazdu w przypadku, gdy są jeszcze wolne miejsca dla danej firmy.

Programy do kontroli dostępu nie mają tak rozbudowanej funkcjonalności. Najczęściej standardowe funkcje pozwalają jedynie na kontrolę zajętości całego parkingu i blokadę wjazdu po zajęciu wszystkich miejsc. W przypadku, gdy mamy kilkanaście lub kilkadziesiąt firm, niezależna kontrola każdej grupy wymaga dodatkowego programu.

Oczywiście dostępne są specjalizowane systemy do kontroli parkingów, w tym również bezobsługowe, ale są to rozwiązania kosztowne i wymagające oddzielnego administrowania.

Jeżeli w obiekcie funkcjonuje już system kontroli dostępu (SKD), a tym samym użytkownicy mają karty dostępu, najtańszym i najwygodniejszym rozwiązaniem jest rozszerzenie funkcjonalności przez zainstalowanie dodatkowego programu Smart Parking.

Co to jest Smartlink?

Przypomnijmy podstawowe informacje o aplikacji Smartlink. Smartlink jest to program komunikacyjny, który po zainstalowaniu na wybranym komputerze i uruchomieniu łączy się z głównym serwerem systemu EntraPass. Po odpowiednim skonfigurowaniu udostępnia on dwukierunkowy kanał komunikacyjny pomiędzy serwerem a aplikacją zewnętrzną klienta. Kanał ten może być udostępniony przez sieć Ethernet pod określonym adresem IP lub jako port COM w komputerze, na którym jest on zainstalowany. Smartlink działa zgodnie ze szczegółową specyfikacją zawartą w załączonej do niego dokumentacji. Jest to aplikacja bezpłatna, w cenie pakietu podstawowego obu wymienionych programów.

Podstawowe tryby pracy programu Smartlink są następujące:

 • jednokierunkowy – polega na przesyłaniu do aplikacji klienta wybranych zdarzeń z SKD w trybie online lub buforowaniu ich w trybie offline i przesyłaniu ich po nawiązaniu komunikacji;
 • dwukierunkowy – polega na przesyłaniu poleceń od aplikacji klienta przez Smartlinka do SKD, przy czym serwer SKD wysyła z kolei tą samą drogą potwierdzenie do aplikacji klienta o wykonaniu bądź niewykonaniu otrzymanego polecenia.

Możliwe jest działanie w obu trybach równocześnie, tym samym lub oddzielnymi kanałami. Typowym przykładem może być następująca sekwencja działań:

 1. przesłanie informacji o zdarzeniu alarmowym do aplikacji klienta (np. alarm pożarowy),
 2. wysłanie polecenia do SKD (np. odryglowanie na stałe drzwi ewakuacyjnych),
 3. wysłanie potwierdzenia wykonania polecenia z serwera SKD do aplikacji klienta.

Głównym zastosowaniem programu Smartlink jest możliwość integracji SKD z innymi systemami zabezpieczeń elektronicznych, działającymi w obiekcie pod kontrolą wspólnego programu nadzorczego BMS.

Funkcje programu Smartlink

Klient, który chce skorzystać z aplikacji Smartlink, może:

 1. kupić jedną z gotowych, dostępnych na rynku aplikacji,
 2. zlecić programiście napisanie aplikacji dostosowanej do własnych potrzeb.

Jedynym ograniczeniem funkcjonalnym jest w drugim przypadku szczegółowa specyfikacja Smartlink, która określa, jakie polecenia mogą być zainicjowane przez aplikację klienta i zrealizowane przez SKD. Najważniejsze grupy poleceń, które mogą być tą drogą realizowane to operacje na:

 • kartach (dodawanie, modyfikacja, kasowanie, zmiana statusu),
 • wyjściach przekaźnikowych,
 • wejściach linii dozorowych,
 • drzwiach i czytnikach,
 • podsystemach alarmowych.

Można tworzyć dowolne połączenia zdarzeń i poleceń pod warunkiem zachowania logiki w działaniu systemu. Możliwe jest sekwencyjne realizowanie całego ciągu różnych akcji jako reakcji na wybrane zdarzenie. Warunkiem efektywnej realizacji takiego ciągu zdarzeń jest oczywiście pełna komunikacja w systemie: od kontrolera począwszy, przez program bramki GSI, serwer, Smartlink, na aplikacji klienta kończąc. Dołączona do programu specyfikacja umożliwia programiście napisanie odpowiedniego programu komunikacyjnego w języku C++ albo Visual Basic.

Na uwagę zasługuje również to, że Smartlink umożliwia realizację wybranych funkcji globalnych i sterujących w programie CORPORATE, który sam takich funkcji nie posiada. W przypadku programu GLOBAL jego możliwości zostają rozszerzone o funkcje, które nie są wbudowane w program, jak np. opisana poniżej kontrola parkingu.

Program Smart Parking

Program Smart Parking przeznaczony jest do kontroli wjazdu samochodów na parking i wyjazdu z niego. System umożliwia przydział dowolnej liczby miejsc każdej z 200 grup, może obsłużyć dowolną liczbę miejsc parkingowych. Jest przeznaczony do obsługi parkingów firmowych lub osiedlowych z określoną liczbą miejsc. W praktyce oznacza to, że każda grupa osób (np. firma) może mieć przydzieloną pewną liczbę miejsc, ale posiadać więcej pojazdów. Jeżeli wszystkie miejsca przydzielone danej grupie są zajęte, wjazd następnego pojazdu jest możliwy dopiero po wyjeździe przez bramkę wyjazdową co najmniej jednego pojazdu z danej grupy. Parking może posiadać do czterech wjazdów i wyjazdów. System nie kontroluje obecności pojazdu na konkretnym stanowisku. W momencie próby wjazdu sprawdza jedynie, czy są wolne miejsca dla danej grupy.

W przypadku mniejszej liczby grup (do 12) możliwa jest również sygnalizacja optyczna zajętości miejsc dla każdej z grup.
Kontrola odbywa się przez system czytników zbliżeniowych i kart lub czytników radiowych i pilotów z numerami identyfikacyjnymi zainstalowany przy wjazdach. Czytniki dołączone są do kontrolerów systemu kontroli dostępu, które sterują również bramkami lub szlabanami wjazdowymi. Kontrola parkingu może być częścią systemu kontroli dostępu na obiekcie lub działać samodzielnie.

Program Smart Parking przeznaczony jest do współpracy z programami nadzorczymi firmy Kantech typu EntraPass CORPORATE lub GLOBAL, z którymi komunikuje się przez aplikację Smartlink, dostępną w pakiecie instalacyjnym każdego z tych programów.


Operator może kontrolować stan zajętości całego parkingu lub miejsc dla poszczególnych grup, a nawet godziny wjazdu/wyjazdu samochodu o określonym numerze rejestracyjnym. Oprócz tego wskaźniki w głównym oknie programu informują o stanie komunikacji w całym systemie. Wyświetlane na bieżąco komunikaty informują o zdarzeniach. Operator może również aktualizować stan parkingu w programie, przez dodawanie lub usuwanie pojazdów z ewidencji, co umożliwia łatwe doprowadzenie do zgodności stanów w programie ze stanem faktycznym (np. w momencie uruchamiania systemu).

Główne funkcje programu Smart Parking:

 • do 200 grup użytkowników,
 • dowolna liczba użytkowników w każdej grupie,
 • kontrola nieograniczonej liczby miejsc parkingowych,
 • do czterech wjazdów/wyjazdów na parking i z niego,
 • wizualizacja stanów zajętości miejsc parkingowych dla poszczególnych grup,
 • aktualizacja stanu parkingu przez operatora (dodawanie i usuwanie pojazdów),
 • współpraca z programami nadzorczymi EntraPass Corporate lub Global firmy Kantech,
 • możliwość używania tych samych kart do SKD i parkingu lub pilotów radiowych.

Poniżej omówiono poszczególne okna programu Smart Parking.

Okno stanu Główne okno programu

Okno to umożliwia:

 • podgląd stanu komunikacji z aplikacjami systemu EntraPass i kontrolerami,
 • wyświetlanie komunikatów związanych z odbieranymi zdarzeniami oraz realizacją akcji,
 • logowanie operatora,
 • przejście do okna konfiguracji wjazdów i wyjazdów,
 • przejście do okna kontroli stanu parkingu.

W prawej, górnej części okna znajdują się wskaźniki stanu programu i stanu komunikacji:
Odczyt – prawy wskaźnik: sprawdzanie bufora zdarzeń serwera Smartlink, lewy wskaźnik: odczyt informacji,
LOG – stan zalogowania do serwera SmartLink,
SML – stan komunikacji z serwerem SmartLink,
SRV – stan komunikacji z serwerem EntraPass,
GSI – stan komunikacji z bramką GSI,
KT1-KT4 – stan komunikacji z kontrolerami,

przy czym znaczenie kolorów jest następujące:

 • kolor zielony: komunikacja OK,
 • kolor czerwony: brak komunikacji,
 • kolor żółty: element niezaprogramowany.
Smart parking - okno zdarzeń Okno zdarzeń – wyświetlane w głównym oknie

W oknie tym wyświetlane są na bieżąco komunikaty dotyczące zdarzeń w programie. Każdy komunikat zawiera datę, godzinę, opis zdarzenia i nazwisko użytkownika oraz numer rejestracyjny pojazdu. Niezależnie od wyświetlania zdarzeń w powyższym oknie, zdarzenia te zapisywane są w plikach tekstowych, zlokalizowanych w katalogu:
C:\Program Files\ \Kantech\SmartDll_CE\Generaldata\SML_P\Zdarzenia\
i mają rozszerzenia typu: SML_ZD_Data.txt. Można je przeglądać w dowolnym edytorze tekstu (np. w Notatniku) i drukować.

Okno konfiguracji – wejście przez przycisk >Konfiguracja<

Dostępne w tym oknie pola umożliwiają:
– definiowanie czytników wjazdu i wyjazdu,
– definiowanie przekaźników sterujących szlabanami,
– definiowanie przekaźników sterujących sygnalizatorami.

Okno stanu

W oknie tym wyświetlane są tylko komunikaty dotyczące wjazdu i wyjazdu oraz stany zajętości miejsc dla poszczególnych firm. Operator może sprawdzić, jakie pojazdy z danej grupy znajdują się na parkingu. W razie potrzeby może również ręcznie w programie usunąć lub dodać pojazd w celu aktualizacji stanu parkingu.

Podsumowanie

Powyższy opis nie obejmuje oczywiście wszystkich funkcji i szczegółów. Zainteresowanych czytelników odsyłam do materiałów źródłowych, czyli dokumentacji dostępnej na CD i na stronie http://www.aat.pl w zakładce Oprogramowanie. Najlepszym rozwiązaniem jest zainstalowanie na własnym komputerze w pełni funkcjonalnej wersji demonstracyjnej programu EntraPass CORPORATE, którą można otrzymać wraz z dokumentacją bezpłatnie w naszej firmie. Wersja demo zawiera również programy Smartlink i Smartlink Interface, które są niezbędne do testowania aplikacji klienta. W najbliższym czasie na stronie internetowej firmy AAT dostępna będzie również wersja demo programu Smart Parking.

W miarę powstawania kolejnych aplikacji klienta do programu Smartlink będziemy je prezentować na łamach Zabezpieczeń.

Ryszard Sobierski
AAT-T

Zabezpieczenia 3/2007 

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie tekstów bez zgody redakcji zabronione / Zasady użytkowania strony