Pobierz
najnowszy numer

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera, aby otrzymywać informacje o nowościach z branży!

Jesteś tutaj

Poświadczenia zgodności systemów zabezpieczeń i stosowanych w nich urządzeń z polskimi normami

Printer Friendly and PDF

leadRozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 września 2010 r. „w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne” (Dz. U. nr 166, poz. 1128) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 maja 2012 r. „w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczania informacji niejawnych” (Dz. U. z 19 czerwca 2012 r., poz. 683) wprowadzono obowiązek posiadania certyfikatów lub deklaracji zgodności dla urządzeń instalowanych w elektronicznych systemach zabezpieczeń, a także poświadczeń zgodności systemów z wymogami określonymi w wymienionych rozporządzeniach.

Powyższe wymagania określono odpowiednio w:

  1. Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 września 2010 r. (§ 12 ust. 3): „Urządzenia stosowane w elektronicznym systemie zabezpieczeń, dla których jest wymagana klasyfikacja, powinny posiadać odpowiednie do wymaganej klasyfikacji certyfikaty lub deklaracje zgodności w rozumieniu przepisów o systemie oceny zgodności, zaś elektroniczny system zabezpieczeń powinien posiadać wydane przez dostawcę poświadczenie zgodności z wymogami określonymi w niniejszym rozporządzeniu”.
  2. Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 maja 2012 r. (§ 4 ust. 6): „Elektroniczny system pomocniczy wspomagający ochronę informacji niejawnych powinien posiadać wydane przez dostawcę, z uwzględnieniem przepisów o systemie zgodności, poświadczenie zgodności z wymogami określonymi w rozporządzeniu”.

Przepisy ustawy o systemie oceny zgodności z 30 sierpnia 2002 r. (Dz. U. z 2002 r., nr 166, poz. 1360), do których stosowania się obligują wymagania wymienionych rozporządzeń, określają w art. 5 (pkt 9 i 10), że dokumentami potwierdzającymi zgodność są certyfikaty zgodności (dokumenty wydane przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, potwierdzające, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne z zasadniczymi wymaganiami) i deklaracje zgodności (taka deklaracja to oświadczenie, w którym producent lub jego upoważniony przedstawiciel na swoją własną odpowiedzialność stwierdza, że wyrób jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami).

Normy dotyczące elektronicznych systemów zabezpieczeń i urządzeń podlegających klasyfikacji zmieniają się, dlatego wszystkie strony zaangażowane w procesy inwestycyjne mające związek z obiektami podlegającymi przepisom wymienionych rozporządzeń (zamawiający i wykonawcy usługi zabezpieczenia technicznego, a także organy kontrolujące zgodność procesów inwestycyjnych z przepisami) muszą na bieżąco śledzić stan normalizacji w Polsce, Europie i na świecie.

PISA, jako uczestnik prac normalizacyjnych oraz konsultant społeczny przy tworzeniu projektów wymienionych regulacji prawnych, podjęła się wsparcia zainteresowanych urzędów, instytucji i podmiotów gospodarczych poprzez opracowanie wykazów systemów i urządzeń podlegających klasyfikacji (według stanu normalizacji na dzień 30 czerwca 2014 r.). Wykazy te mają być aktualizowane w przypadku zmian normalizacyjnych.

Zarząd PISA wyraża przekonanie, że rekomendowane wykazy będą pomocne przy określaniu kryteriów dla systemów i urządzeń, wykonywaniu usług zabezpieczenia technicznego oraz ocenie ich zgodności z wymogami prawa. Rekomendacje zostały skierowane do Departamentu Ochrony Informacji Niejawnych Ministerstwa Obrony Narodowej, Departamentu Ochrony Informacji Niejawnych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Biura Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej, Departamentu Bezpieczeństwa Narodowego Banku Polskiego, Związku Banków Polskich, Krajowego Stowarzyszenia Ochrony Informacji Niejawnych, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pełnomocników Ochrony Informacji Niejawnych.

Wykaz systemów i urządzeń podlegających klasyfikacji (według stanu normalizacji na dzień 30 czerwca 2014 r.), pobierz PDF:

  1. Wykaz systemów i urządzeń podlegających klasyfikacji, mający związek z wymaganiami § 12 ust. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 września 2010 r. „w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne” (zaktualizowany 30 czerwca 2014 r.).
  2. Wykaz systemów i urządzeń podlegających klasyfikacji, mający związek z wymaganiami § 4 ust. 6 rozporządzenia Rady Ministrów z 29 maja 2012 r. „w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczania informacji niejawnych” (zaktualizowany 30 czerwca 2014 r.).
  3. Wykaz przykładowych obiektów podlegających przepisom rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 września 2010 r. „w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne”.


Bezpośr. inf. PISA

Zabezpieczenia 6/2014

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie tekstów bez zgody redakcji zabronione / Zasady użytkowania strony