Pobierz
najnowszy numer

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera, aby otrzymywać informacje o nowościach z branży!

Jesteś tutaj

Zmiany w normie obronnej NO-04-A004 Obiekty wojskowe. Systemy alarmowe

Printer Friendly and PDF

leadNorma obronna NO-04-A004 Obiekty wojskowe. Systemy alarmowe jest podstawowym dokumentem technicznym poświęconym wymaganiom, jakie muszą być spełnione przez stosowane w obiektach wojskowych systemy alarmowe. Norma ta w wersji z 2006 r. w części definicji i przywołań opierała się na ­PN-93/E-08390/14. Rozwój elektroniki, a szczególnie mikroelektroniki i optoelektroniki, spowodował gwałtowny rozwój zarówno czujek wykrywających obecność ludzi, zwierząt i ruchomych przedmiotów w strefie chronionej, jak również central alarmowych i całych systemów. Ten rozwój spowodował konieczność nowelizacji normy i dostosowania jej wymagań do współczesnego stanu technologii wykorzystywanej przez systemy alarmowe.

Najważniejsze zmiany w normie obronnej NO-04-AO004 zostaną przedstawione poniżej.

Arkusz 1 – Wymagania ogólne

Wprowadzono definicje:
 • antymaskingu,
 • centrali alarmowej,
 • czujki alarmowej,
 • klawiatury,
 • linii dozorowej,
 • stanu alarmowego,
 • strefy detekcji,
 • stanu dozoru,
 • naziemnych urządzeń alarmowych,
 • ogrodzeniowych urządzeń alarmowych,
 • podziemnych urządzeń alarmowych,
 • usterki.
Uszczegółowiono wymagania ochrony strefy peryferyjnej

W strefie peryferyjnej nie należy instalować urządzeń alarmowych w czasie pokoju. W strefie tej utrzymuje się pas o szerokości 25 m, wolny od wysokich zarośli, krzewów i traw, umożliwiający wgląd w teren przyległy do chronionego obiektu. Pasa tego nie utrzymuje się w przypadku, gdy strefa ochrony peryferyjnej obejmuje obszar nie będący terenem wojskowym.

Określono parametry funkcjonalne systemów alarmowych:
 • w przypadku linii analogowych wywoływać alarm przy odstrojeniu parametrów linii dozorowej większym niż 20%,
 • w przypadku cyfrowych linii dozorowych wywoływać alarm w przypadku przerwy, zwarcia magistrali komunikacyjnej lub braku transmisji po czasie 500 ms.
Uszczegółowiono zasady budowy systemów alarmowych:
 • ochronę obszarów, rejonów, terenów, obiektów i pomieszczeń jednostek wojskowych należy zawsze rozpoczynać od budowy systemów alarmowych w strefie ochrony wewnętrznej, a następnie rozszerzać instalowane systemy, zabezpieczając strefę ochrony bezpośredniej i obwodowej;
 • centrale alarmowe oraz inne urządzenia nadzorujące pracę systemu alarmowego powinny znajdować się w pomieszczeniu sił ochronnych lub służb dyżurnych (w wartowni, pomieszczeniu oficera dyżurnego lub w alarmowym centrum odbiorczym), w którym pełniona jest całodobowa służba, lub w innych wydzielonych i odpowiednio zabezpieczonych pomieszczeniach;
 • każde urządzenie alarmowe (czujka alarmowa, ostrzegacz napadowy) powinno być podłączone do wejścia centrali alarmowej rozróżnianego jako jedna linia alarmowa;
 • wewnętrzne czujki alarmowe powinny być rozmieszczone w taki sposób, aby polem detekcji obejmowały całą chronioną powierzchnię pomieszczeń, wykluczając powstawanie tzw. martwych pól.

Arkusz 2 – Wymagania techniczno-użytkowe

Wprowadzono definicje:
 • klawiatury lokalnej,
 • kodu przymusu,
 • ostrzegacza napadowego,
 • rejestru zdarzeń,
 • telewizyjnych systemów nadzoru.
Wprowadzono nowe wymagania dotyczące systemów alarmowych

Systemy nadzoru wizyjnego powinny być wykorzystywane przede wszystkim do weryfikacji zdarzeń alarmowych pochodzących z innych urządzeń alarmowych lub stanowić kolejny system detekcji zagrożeń wykorzystujący nowe technologie, takie jak wideodetekcja, rozpoznawanie twarzy, rozpoznawanie numerów rejestracyjnych samochodów itp.

Zrezygnowano z zapisu dotyczącego zdublowania torów transmisji alarmu z każdego podsystemu (podcentrali) do alarmowego centrum odbiorczego.

Arkusz 3 – Metody określania liczby urządzeń

Wprowadzono definicje:
 • czujki magnetycznej,
 • czujki mikrofalowej,
 • czujki ultradźwiękowej,
 • pionowej czujki kurtynowej,
 • czujki przestrzennej,
 • czujki zbicia szkła,
 • pasywnej czujki podczerwieni.

Do pozostałych elementów systemu alarmowego w magazynach uzbrojenia dodano ostrzegacze napadowe.

W naliczeniach pozostałych elementów systemu alarmowego określono wymagania dotyczące schronohangarów.

Arkusz 4 – Wymagania dotyczące urządzeń

Wprowadzono definicje:
 • sektora ochrony,
 • wizyjnej detekcji ruchu,
 • zewnętrznego urządzenia alarmowego.
Doprecyzowano określenie parametrów funkcjonalnych urządzeń alarmowych

Minimalny zasięg pracy czujek w bardzo złych (granicznych) warunkach atmosferycznych nie może być mniejszy niż 60% zasięgu transmisji w warunkach normalnych w przypadku urządzeń pracujących w paśmie podczerwieni oraz 80% w przypadku urządzeń mikrofalowych.

Dokonano nowego podziału urządzeń alarmowych poprzez rozróżnienie następujących rodzajów urządzeń:
1. Urządzenia ogrodzeniowe:
 • mechaniczno-odkształceniowe,
 • naprężeniowe,
 • wibracyjne i sejsmiczne
 • mikrofonowe (akustyczne),
 • światłowodowe,
 • elektrostatyczne (pojemnościowe).
2. Urządzenia naziemne:
 • bariery podczerwieni,
 • pasywne czujki podczerwieni,
 • bariery mikrofalowe,
 • czujki mikrofalowe,
 • wizyjna detekcja ruchu z wyłączeniem kamer termowizyjnych,
 • wizyjna detekcja ruchu z kamerami termowizyjnymi,
 • skanery laserowe,
 • radary.
3. Urządzenia podziemne:
 • elektromagnetyczne,
 • akustyczne,
 • magnetyczne,
 • naciskowe.

Arkusz 5 – Wymagania dotyczące tablicy synoptycznej

Uszczegółowiono postanowienia ogólne:
 • tablica synoptyczna powinna być zaprojektowana i wykonana tak, żeby w sposób czytelny dla służb nadzorujących pracę systemu odzwierciedlała poszczególne stany systemu alarmowego rejestrowane przez centralę alarmową;
 • zastosowane elementy elektroniczne powinny być energooszczędne oraz o dużej niezawodności; konstrukcja tablicy synoptycznej powinna umożliwiać jej rozbudowę w przypadku modernizacji systemu oraz zapewniać łatwy dostęp do poszczególnych jej elementów w przypadku konieczności ich naprawy lub wymiany;
 • tablica powinna być urządzeniem pasywnym, pozbawionym możliwości ingerencji w pracę systemu alarmowego;
 • monitor komputera może być wykorzystany jako tablica synoptyczna.
Określono wymiary tablicy synoptycznej
 • minimalnym, podstawowym formatem tablicy synoptycznej powinien być format B1 (707 mm x 1000 mm). Dopuszcza się tablice o większych rozmiarach w zależności od stopnia złożoności systemu alarmowego, wielkości terenu podlegającego ochronie oraz liczby magazynów i pomieszczeń objętych ochroną;
 • w przypadku tablicy synoptycznej na ekranie monitora komputerowego rozmiar monitora nie powinien być mniejszy niż 22 cale, a rozdzielczość nie mniejsza niż 1280×720 pikseli.

Arkusz 6 – Wymagania dotyczące systemów kontroli dostępu

Wprowadzono definicje:
 • błędnej akceptacji,
 • błędnego odrzucenia,
 • śluzy osobowej,
 • zwory elektromagnetycznej.

Do wymagań funkcjonalnych dla systemu kontroli dostępu dołączono zakaz powtórnego wejścia do obszaru, terenu, rejonu, obiektu lub pomieszczenia bez uprzedniego odnotowania wyjścia (antipassback).

Dodano wymóg dotyczący mechanicznych urządzeń blokujących, a mianowicie nakaz stosowania ruchomych barier zaporowych na przejściach w ogrodzeniach obiektów.

Zmieniono zapis dotyczący zasilania awaryjnego systemu kontroli dostępu

Należy mieć zasilanie integralne, niewykorzystywane do zasilania innych urządzeń, i zasilanie ze źródła rezerwowego, które zapewni normalną pracę systemu w czasie nie krótszym niż:

 • 12 godzin w przypadku obiektów, w których pełnią ciągły dyżur służby serwisowe dysponujące częściami zamiennymi i zastępczymi źródłami zasilania (np. agregatami prądotwórczymi, dodatkowymi akumulatorami);
 • 36 godzin w przypadku obiektów, w których istnieje ciągły dozór personelu i dla których zagwarantowane są usługi serwisowe świadczone w ciągu czterech godzin,
 • 72 godziny w przypadku pozostałych obiektów, m.in. obiektów bez ciągłego dozoru personelu.

Należy zapewnić samoczynne przełączanie się zasilania ze źródła podstawowego na rezerwowe i odwrotnie, bez zakłócenia pracy systemu, a także sygnalizować w lokalnym centrum nadzoru awarie zasilania podstawowego i powrót do niego.

Arkusz 7 – Wymagania dotyczące telewizji dozorowej

Zmieniono tytuł arkusza na: Obiekty wojskowe. Systemy alarmowe. Część 7. Wymagania dotyczące telewizyjnych systemów nadzoru
Wprowadzono definicje:
 • głowicy obrotowo-uchylnej,
 • macierzy dyskowej,
 • matrycy wizyjnej.
Uszczegółowiono wymagania ogólne

Wizyjne systemy nadzoru obejmują głównie kamery wizyjne, tory transmisyjne sygnału wizyjnego, monitory oraz rejestratory. Służą one do obserwacji wybranych stref chronionego obszaru, rejonu, terenu, obiektu oraz pomieszczenia, a także do rejestracji zdarzeń. W takich systemach należy wykorzystywać multipleksery i (lub) urządzenia rejestrujące. W strefie ochrony zewnętrznej (obwodowej i bezpośredniej) należy integrować systemy nadzoru wizyjnego z systemami alarmowymi w celu natychmiastowej weryfikacji generowanych sygnałów alarmowych przez urządzenia alarmowe zainstalowane w tej strefie. Powyższa weryfikacja powinna polegać na wyświetleniu obrazu z miejsca zdarzenia na monitorze alarmowym z jednoczesnym rozpoczęciem rejestracji zdarzenia z tzw. prealarmem. System powinien być skonfigurowany w taki sposób, aby odtworzył obraz obszaru, w którym wystąpił alarm, obejmując okres pięciu sekund przed powstaniem alarmu. Systemy nadzoru wizyjnego należy wykorzystywać także do obserwacji chronionych obszarów, rejonów, terenów, obiektów oraz pomieszczeń, stosując w nich głowice uchylno-obrotowe i obiektywy sterowane przez obsługę alarmowego centrum odbiorczego. W tym celu należy stosować pulpity sterujące. Systemy nadzoru wizyjnego mogą wykorzystywać wizyjną detekcję ruchu, której głównym zadaniem jest wykrywanie, sygnalizowanie i śledzenie określonych zmian w zdefiniowanych strefach chronionych, które znajdują się w polu widzenia kamer. Systemy nadzoru wizyjnego wyposażone w wizyjną detekcję ruchu są urządzeniami alarmowymi. Urządzenia rejestrujące obrazy z systemu nadzoru wizyjnego powinny umożliwiać odtwarzanie zdarzeń, które zaszły w systemie, z co najmniej trzech ostatnich miesięcy.

W systemach nadzoru wizyjnego, które wykorzystują kamery wizyjne z transmisją cyfrową, można stosować kamery z transmisją analogową, korzystając z konwerterów przetwarzających sygnał analogowy na cyfrowy. Rozdzielczość konwertera nie powinna być niższa niż 720×576 pikseli.

W rejonach o zwiększonym natężeniu wyładowań atmosferycznych urządzenia systemów nadzoru wizyjnego, montowane w strefach ochrony zewnętrznej, powinny być wyposażone w ochronę przeciwprzepięciową montowaną na kablach sygnałowych i zasilających. Urządzenia ochrony przeciwprzepięciowej należy umieszczać na początku i końcu linii kablowej. Stosowane urządzenia ochrony przeciwprzepięciowej powinny być klasy A.

Wyszczególniono następujące rodzaje kamer:
 • kamery monochromatyczne,
 • kamery kolorowe,
 • kamery dualne (dzień/noc),
 • kamery trójwidmowe,
 • kamery termowizyjne.
Określono wymagania dla kamer termowizyjnych

Kamery termowizyjne powinny mieć rozdzielczość przetwornika nie mniejszą niż 320×240 pikseli.

W przypadku kamer telewizyjnych, w których sygnał wyjściowy jest transmitowany w postaci cyfrowej, rozdzielczość nie powinna być mniejsza niż 720×576 pikseli.

Określono wymagania dla przełączników wizji, dzielników obrazu, rejestratorów cyfrowych, matryc wizyjnych, macierzy dyskowych oraz monitorów cyfrowych, których rozdzielczość nie powinna być mniejsza niż 1280×720 pikseli.

Zmieniono zapis dotyczący zasilania awaryjnego telewizyjnego systemu nadzoru

Należy mieć zasilanie integralne, niewykorzystywane do zasilania innych urządzeń, i zasilanie ze źródła rezerwowego, które zapewni normalną pracę systemu w czasie nie krótszym niż:

 • 12 godzin w przypadku obiektów, w których pełnią ciągły dyżur służby serwisowe dysponujące częściami zamiennymi i zastępczymi źródłami zasilania (np. agregatami prądotwórczymi, dodatkowymi akumulatorami);
 • 36 godzin w przypadku obiektów, w których istnieje ciągły dozór personelu i dla których zagwarantowane są usługi serwisowe świadczone w ciągu czterech godzin;
 • 72 godziny w przypadku pozostałych obiektów, m.in. obiektów bez ciągłego dozoru personelu.

Należy zapewnić samoczynne przełączanie się zasilania ze źródła podstawowego na rezerwowe i odwrotnie, bez zakłócenia pracy systemu, a także sygnalizować w lokalnym centrum nadzoru awarie zasilania podstawowego i powrót do niego.

Opracowano nowy arkusz – Obiekty wojskowe. Systemy alarmowe. Część 9. Wymagania dotyczące monitorowania alarmów

W tym arkuszu normy podano wymagania techniczno-użytkowe dla oddalonych centrów monitorowania alarmów oraz dla obiektów wojskowych, które będą przez te centra monitorowane. Określono również wymagania dla podmiotów gospodarczych zajmujących się monitorowaniem systemów zabezpieczeń w obiektach wojskowych.

mgr inż. Piotr Januszkiewicz

Zabezpieczenia 4/2010

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie tekstów bez zgody redakcji zabronione / Zasady użytkowania strony