Pobierz
najnowszy numer

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera, aby otrzymywać informacje o nowościach z branży!

Jesteś tutaj

Bezpieczny łańcuch dostaw

Printer Friendly and PDF

leadTematy związane z bezpieczeństwem są jednymi z najistotniejszych dla sprawnego funkcjonowania przedsiębiorstw, niezależnie od branży i obszaru działalności. Zapewnienie bezpieczeństwa aktywności gospodarczej, w tym również logistycznej, stanowi podstawę właściwej działalności firm i ma bezpośrednie przełożenie na jakość świadczonych usług.

Ważnym elementem sprawnej i efektywnej realizacji procesu logistycznego jest jego bezpieczeństwo. W ostatnich latach problematyka ta nabrała szczególnego znaczenia, jeżeli bowiem logistykę rozumiemy jako zapewnienie właściwych zasobów w odpowiednim miejscu i czasie, w odpowiedniej ilości i jakości, to możemy zaryzykować stwierdzenie, że w dobie współczesnych procesów globalizacyjnych bezpieczeństwo łańcucha dostaw staje się nadrzędnym celem logistyki.

Jednocześnie powinniśmy mieć świadomość tego, iż bezpieczeństwo łańcuchów dostaw jest kategorią bardzo pojemną i złożoną. Czynników wpływających na bezpieczeństwo logistyki jest wiele. Należą do nich oczywiście zagrożenia kradzieżą, ale również warunki klimatyczne, nieprzewidziane zdarzenia, wypadki itp., które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo realizacji dostaw.

Oferowanie kompleksowych usług logistycznych przez wielu usługodawców wymaga zatem takich ustaleń normatywnych w obszarze bezpieczeństwa, które uwzględniałyby złożoność realizacji procesów oraz liczbę firm logistycznych biorących udział w realizacji danego procesu, ich różnorodność, zakres ich działań itp.

Powstała w 2008 roku norma ISO 28000 została stworzona jako swoista odpowiedź na potrzeby branży. Dotyczy wszystkich organizacji biorących udział w procesie dostaw produktów, na każdym ich etapie (wybór kontrahentów, transport, spedycja, odprawy celne, magazynowanie itp.).

Nadrzędnym celem tej certyfikacji jest zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa każdego z ogniw łańcucha w myśl zasady, że system jest tak silny, jak jego najsłabsze ogniwo. Dlatego prewencja w dziedzinie bezpieczeństwa realizacji procesów logistycznych na poziomie pojedynczych podmiotów (grup terminali logistycznych, magazynowych itp.) wydaje się być podstawowym kierunkiem kształtowania odpowiednio wysokiego poziomu bezpieczeństwa łańcucha jako całości.

Powyższy cel może zostać osiągnięty przez podmioty profesjonalnie zajmujące się ochroną mienia dzięki dwóm rodzajom działań. Pierwszy z nich to zewnętrzna ochrona obiektów logistycznych, realizowana przez grupę pracowników ochrony, którzy wykonują zadania określone na podstawie przeprowadzonej wcześniej oceny stanu bezpieczeństwa obiektu.

Zazwyczaj zadania te są ujęte w zestawy odpowiednio przygotowanych procedur postępowania i służą regulacji zachowań pracowników ochrony w sytuacjach przewidywalnych i powtarzalnych, takich jak prewencja, obsługa ruchu towarowego i ruchu osobowego, prowadzenie wymaganej dokumentacji, reakcja w sytuacjach alarmowych.

W tym miejscu należy zaznaczyć, że przygotowanie tych procedur, które stanowią fundament jakości realizowanej usługi, musi odbywać się przy wsparciu i udziale ludzi zajmujących się logistyką – procedury ochrony nie mogą kolidować z procesami logistycznymi. Dla przykładu – drobiazgowa kontrola samochodów wyjeżdżających w tzw. „oknie czasowym” może doprowadzić do załamania terminowości dostaw.

fot2

Ponadto ochrona takich obiektów powinna być wspierana przez systemy elektronicznego dozoru mienia, takie jak zewnętrzne systemy telewizji dozorowej, systemy kontroli dostępu, systemy wykrywania włamania czy systemy ppoż.

Druga droga do zapewnienia bezpieczeństwa procesowi logistyki wiedzie przez wewnętrzne wsparcie działań operatora logistycznego. Organizacja logistyczna ma realną szansę na poprawę niektórych wskaźników jakościowych związanych z prowadzeniem procesu dzięki wprowadzeniu firmy ochrony do jej wnętrza.

Powiązanie poprawy wskaźników jakościowych określanych przez operatorów logistycznych z bezpieczeństwem łańcucha logistycznego jest tylko pozornie odległe. Jeżeli założymy, że jednym z ważnych dla firmy logistycznej czynników jakościowych jest poziom strat przedstawianych przy okazji rozmów z nowymi klientami, to zmniejszenie lub ograniczenie tych strat jest elementem przewagi konkurencyjnej.

Odpowiedzią na takie zapotrzebowanie może być program Menedżer Bezpieczeństwa realizowany przez pracowników firmy ochrony, której zadaniem jest nadzór nad przesyłką.

Odpowiednio wybrani i przeszkoleni pracownicy mają realizować zadania w sposób, który w konsekwencji przyniesie zmniejszenie strat na terenie terminali, powstałych w związku z kradzieżami czy uszkodzeniami przesyłek.

Pierwszym krokiem do rozpoczęcia współpracy firmy logistycznej i firmy zapewniającej ochronę jest podpisanie umowy o poufności. Krok ten jest ogromnie istotny ze względu na fakt, że firma ochrony uzyskuje dostęp do bardzo „wrażliwych” danych związanych ze skalą kradzieży i uszkodzeń podczas realizacji bardzo konkretnych projektów logistycznych.

Aby skutecznie przełożyć język prewencji na wymierne wskaźniki opisujące wielkość straty, proponujemy wprowadzenie tzw. współczynnika straty (WS), który w sposób czytelny i jednoznaczny określa punkt wyjścia (bazę) potencjalnej współpracy.

Współczynnik starty WS  jest stosunkiem wartości zaginięć i (lub) uszkodzeń do wartości sprzedaży w określonym czasie. Na podstawie doświadczeń firma ochrony jest w stanie określić, kiedy i o ile zmniejszy wyznaczony wskaźnik.

Ten prosty mechanizm pozwala na konkretne, przekładające się na umowne zapisy zobowiązania, do jakich należy dążyć, oraz konsekwencje ich realizacji lub braku realizacji.

Obserwując pracę terminali, staramy się określić miejsca i procesy, które stwarzają potencjalne okazje do kradzieży lub uszkodzeń przesyłek, a następnie proponujemy tak zmienić odpowiednie procedury – czy to bezpieczeństwa, czy to logistyczne – aby wyeliminować powstałe zagrożenie. Praca nad pojedynczymi zdarzeniami w pierwszym etapie po otrzymaniu informacji o reklamacji sprowadza się często do ustalenia drogi, jaką przesyłka przebyła po magazynie. W praktyce oznacza to sprawdzenie, jak przesyłka dotarła do terminalu, kto ją przywiózł, kto ją odebrał, jak wyglądała. Podstawowym narzędziem wykorzystywanym do ustalania tych informacji jest między innymi system telewizji dozorowej. W kolejnym etapie formujemy wnioski i rekomendacje wynikające z zauważonych błędów, które mają poprawić proces logistyczny lub system ochrony.

Praca menedżerów bezpieczeństwa nie ogranicza się jedynie do wyjaśniania powstałych reklamacji – jej ważnym elementem jest tworzenie programów szkoleniowych (na podstawie zdobytego doświadczenia), szkolenie pracowników klienta z zakresu funkcjonowania procedur bezpieczeństwa, wdrażanie nowych procedur oraz doskonalenie procedur istniejących. Korzyści płynące z takiej współpracy to w wymiarze czysto finansowym, zmniejszenie straty, ale również poprawa relacji na linii firma logistyczna – klient.

W naszych rozważaniach nie możemy pominąć kosztów związanych z ubezpieczeniem działalności gospodarczej, gdyż ciągłe zmniejszanie współczynnika szkód przez firmę logistyczną – prowadzi do obniżenia składki ubezpieczeniowej. W konsekwencji wdrożenie programu Menedżer Bezpieczeństwa będzie powodowało zwiększenie konkurencyjności tej drugiej, poprzez świadome działania mające na celu poprawę jakości oferowanej usługi logistycznej.

Roman Marszycki
Securitas Polska

Zabezpieczenia 3/2010

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie tekstów bez zgody redakcji zabronione / Zasady użytkowania strony