Pobierz
najnowszy numer

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera, aby otrzymywać informacje o nowościach z branży!

Jesteś tutaj

Jak się zachować w przypadku incydentu bombowego

Printer Friendly and PDF

W związku ze wzrostem zagrożenia atakami terrorystycznymi w Europie, także w Polsce, warto podjąć działania mające na celu uświadomienie istoty zagrożeń, jakie niesie ze sobą terroryzm, oraz przygotowanie społeczeństwa do właściwego zachowania się w przypadku wystąpienia ryzyka ataku.

Efektywność wszelkich działań ukierunkowanych na przeciwdziałanie aktom terroryzmu jest pochodną skuteczności służb odpowiadających za bezpieczeństwo kraju i gotowości społeczeństwa do wspierania tych działań oraz wzajemnego zaufania i odpowiedzialności za dobro wspólne.

Terroryzm to szeroki termin. Oznacza użycie siły lub przemocy w stosunku do osób lub własności w celu zastraszenia, przymuszenia lub okupu.

Do jego skutków można zaliczyć znaczną liczbę ofiar, uszkodzenia budynków, zakłócenia w dostępie do podstawowych usług, takich jak: elektryczność, dostawy wody, opieka medyczna, telekomunikacja, komunikacja miejska.

W strukturach polskiej policji funkcjonują wydziały antyterrorystyczne i komórki minersko-pirotechniczne, których pracownicy mają specjalne przygotowywanie do tego, aby zapobiegać aktom terroru i stawiać im czoła.

Jednym z możliwych aktów terrorystycznych jest zamach bombowy. Jest to działanie specyficzne: u jego podstaw nie ma podziału ludzi na „swoich” czy „obcych”. O ile pistolet może być wycelowany w konkretną osobę, a porwania dotyczą określonego człowieka, to ofiarą zamachu bombowego może być każdy, kto będzie przebywał w pobliżu miejsca wybuchu. Kryteriami wyboru ofiary nie są ani jej poglądy polityczne, ani stan majątkowy. Ofiarami równie dobrze mogą być matka z dzieckiem, jak i emeryt wychodzący z banku.

Na określenie zamachu bombowego specjaliści posługują się również terminem incydent bombowy – często zdarza się, że zanim nastąpi eksplozja, bomba zostanie w taki czy inny sposób ujawniona.

Incydent bombowy to sytuacja stwarzająca zagrożenie życia lub zdrowia przez podłożenie materiału lub urządzenia wybuchowego albo groźbę ich podłożenia. Jeśli dojdzie do incydentu bombowego, właściwe zachowanie jest niezwykle ważne dla przebiegu zdarzenia, jego skutków i działania specjalistów policyjnych. Informacji o zagrożeniu incydentem bombowym nie wolno bagatelizować ani lekceważyć.

Podstawową cechą terroryzmu jest to, że nie ma wyraźnych sygnałów ostrzegawczych o możliwości wystąpienia zamachu lub trudno je dostrzec. Trzeba więc zwracać uwagę na to, co dzieje się w naszym najbliższym otoczeniu, np. na zakupach, podczas uczestnictwa w imprezach masowych i w miejscach o dużych skupiskach ludzi.

Należy zwrócić uwagę na:

 • rzucające się w oczy lub po prostu nietypowe zachowania innych,
 • rzeczy pozostawione bez opieki, takie jak teczki, paczki, pakunki itp.,
 • wyglądających na obcokrajowców,
 • ubranych nieodpowiednio do pory roku,
 • samochody, a w szczególności furgonetki, parkujące nietypowo, tj. w pobliżu miejsc, w których organizowane są imprezy masowe i zgromadzenia.

Warto jednak pamiętać o tym, że terrorysta nie zawsze musi być odmiennej narodowości i wyróżniać się z tłumu wyglądem. O swoich spostrzeżeniach należy informować służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo obiektu, straż miejską lub policję.

Nasuwa się pytanie, jak postępować w sytuacjach zagrożenia incydentem bombowym.

Oto kilka rad ekspertów z Biura Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji.

Można przygotować się na wypadek powstania tego typu zagrożenia w budynkach użyteczności publicznej, tzn.:

 • zawczasu pomyśleć o tym, którędy można się w pośpiechu ewakuować z budynku lub zatłoczonych miejsc – zapamiętać, gdzie znajdują się klatki schodowe i wyjścia ewakuacyjne,
 • zwrócić uwagę na ciężkie lub łatwo tłukące się przedmioty, które mogą być przesunięte, zrzucone lub zniszczone podczas wybuchu – zapamiętać elementy z najbliższego otoczenia.

Należy również pamiętać o tym, aby nie przyjmować od obcych żadnych pakunków oraz nie pozostawiać bagażu bez opieki.

Jeżeli przyjęliśmy zgłoszenie o podłożeniu ładunku wybuchowego lub ujawniliśmy przedmiot niewiadomego pochodzenia, co do którego istnieje podejrzenie, że może stanowić zagrożenie dla osób i mienia, powinniśmy to zgłosić służbom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo w danym miejscu, administratorowi terenu, policji lub straży miejskiej. Informacji takiej nie należy przekazywać osobom niepowołanym, gdyż jej niekontrolowane rozpowszechnienie może doprowadzić do paniki i w konsekwencji utrudnić przeprowadzenie sprawnej ewakuacji z zagrożonego miejsca.

Zawiadamiając policję, należy podać następujące informacje:

 • rodzaj zagrożenia i źródło informacji o nim (informacja telefoniczna, ujawniony podejrzany przedmiot);
 • treść rozmowy z informującym o podłożeniu ładunku wybuchowego;
 • numer telefonu, pod który przekazano informację o zagrożeniu, oraz dokładny czas jej przyjęcia;
 • adres, numer telefonu zgłaszającego;
 • opis miejsca i wyglądu ujawnionego przedmiotu.

Po ogłoszeniu alarmu bombowego należy realizować procedury postępowania w czasie zagrożenia bombowego:

 1. Do czasu przybycia policji akcją kieruje administrator obiektu, terenu lub osoba odpowiedzialna za jego bezpieczeństwo.
 2. Na miejsce zagrożenia incydentem bombowym należy wezwać służby pomocnicze, takie jak: pogotowie ratunkowe, straż pożarną, pogotowia gazowe, wodno-kanalizacyjne, energetyczne.
 3. Po przybyciu policji na miejsce incydentu bombowego przejmuje ona kierowanie akcją.
 4. Należy bezwzględnie wykonywać polecenia policjantów.
 5. Jeśli brak informacji o konkretnym miejscu podłożenia bomby użytkownicy pomieszczeń służbowych powinni sprawdzić miejsce pracy i jego bezpośrednie otoczenie pod kątem obecności przedmiotów nieznanego pochodzenia.
 6. Pomieszczenia ogólnodostępne (korytarze, klatki schodowe, windy, toalety, piwnice, strychy) oraz najbliższe otoczenie obiektu sprawdzają i przeszukują osoby wyznaczone lub służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo w danej instytucji.
 7. Podejrzanych przedmiotów nie wolno dotykać! O ich lokalizacji należy powiadomić administratora budynku oraz osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo w nim.
 8. Po ogłoszeniu ewakuacji należy zachować spokój i opanowanie, pozwoli to sprawnie i bezpiecznie opuścić zagrożony rejon.
 9. Po ogłoszeniu ewakuacji w miejscu pracy należy je opuścić, zabierając rzeczy osobiste (torebki, siatki, nesesery itp.).
 10. Identyfikacją i rozpoznawaniem zlokalizowanego ładunku wybuchowego oraz jego neutralizacją zajmą się uprawnione i wyspecjalizowane osoby i komórki organizacyjne policji.

Po otrzymaniu informacji o podłożeniu lub groźbie podłożenia bomby i zarządzeniu ewakuacji w obiektach publicznych, np. supermarketach, hurtowniach, magazynach, niezwłocznie udajemy się do wyjścia zgodnie ze wskazaniami administratora budynku lub upoważnionych osób. Wielu z pracujących 11 września 2001 roku w World Trade Center uratowało się dzięki kilkorgu ludziom, którzy mieli pewne doświadczenia w obronie cywilnej i potrafili zorganizować szybką ewakuację. W przypadku konieczności ewakuacji obiektów handlowych należy strzec się paniki. Przydaje się zaś planowanie, wcześniejsze przygotowanie się i cykliczne szkolenia pracowników.

nadkom. mgr Henryk Gabryelczyk
Ekspert Wydziału Prewencji KWP w Poznaniu

Zabezpieczenia 3/2007 

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie tekstów bez zgody redakcji zabronione / Zasady użytkowania strony