Pobierz
najnowszy numer

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera, aby otrzymywać informacje o nowościach z branży!

Jesteś tutaj

Zasilacze gwarantowanego napięcia przemiennego i stałego ZUP-230V w instalacjach bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej

Printer Friendly and PDF

Instalacje systemów przeciwpożarowych [1] muszą niezawodnie działać w czasie normalnej eksploatacji (dozoru), a przede wszystkim w czasie pożaru. Innowacyjne zasilacze ZUP-230V są źródłami gwarantowanych napięć 230 VAC i 24 VDC. Są one zgodne z wymaganiami norm [2, 3] i przepisów prawnych obowiązujących w ochronie przeciwpożarowej, w tym także z rozporządzeniem MSWiA z 20 czerwca 2007 r. [4] oraz z rozporządzeniem UE Nr 305/2011 (CPR) z 9 marca 2011 r. [5]

Cechy charakterystyczne i podstawowe zastosowania

Zasilacz umożliwia rozdział napięcia 230 V pomiędzy cztery różne typy odbiorników wymagających podania, przełączenia lub odłączenia zasilania w określonym czasie i zależnie od realizowanej funkcji, po otrzymaniu sygnału z zewnątrz. Czasy reakcji dla poszczególnych typów wyjść mogą być ustawiane przez użytkownika w szerokim zakresie za pomocą przełączników suwakowych [6].

Fot.1. Zasilacz ZUP-230V

 

Zasilacz ZUP-230V nie jest UPS-em. Większość urządzeń przeciwpożarowych zasilanych napięciem 230 V podczas dozoru pozostaje w bezruchu, czyli nie pobiera mocy. Uwzględniono to w działaniu zasilacza przez wprowadzenie konkretnych czasów aktywności inwertera, który pobiera energię z baterii. Poza tymi czasami bateria jest odciążona w oczekiwaniu na ewentualny alarm pożarowy. Umożliwia to wydłużenie czasu dozoru do 72 h przy jednoczesnym utrzymaniu gotowości do obsługi zasilanych urządzeń z pełną mocą (400÷1500 W, zależnie od odmiany) [6].

Zasilacze ZUP-230V są stosowane przede wszystkim do zasilania:

 • bram napowietrzających,
 • wzrostowych wyzwalaczy przeciwpożarowych wyłączników prądu,
 • samohamownych, dwukierunkowych siłowników klap odcinających wentylacji pożarowej,
 • napędów bram oddzielających strefy pożarowe,
 • siłowników sprężynowych przeciwpożarowych klap odcinających,
 • rolety podsufitowych zbiorników dymu,
 • wentylatorów kanałów oddymiania, uruchamianych po przejściu klapy odcinającej w pozycję otwarcia,
 • samohamownych, dwukierunkowych siłowników klap odcinających wentylacji pożarowej, zamykanych po zatrzymaniu wentylatora,
 • urządzeń uruchamianych kaskadowo w celu zmniejszenia prądu rozruchowego.

Dodatkowo zasilacz dostarcza napięcia gwarantowanego 24 VDC o mocy 100 W do zasilania innych urządzeń przeciwpożarowych [6]. Wyjście to jest zabezpieczone przed zwarciem.

Schemat blokowy

Na rysunku 1 przedstawiono uproszczony schemat blokowy zasilacza ZUP-230V.

Rys. 1. Schemat blokowy zasilacza
1 – główny blok rozdziału zasilania 230 VAC (ZUP) • 2 – inwerter 24 VDC/230 VAC3 – bateria akumulatorów 24 V • 4 – zasilacz ZSP121N-DR, którego podstawową funkcją jest ładowanie baterii akumulatorów i nadzór nad nią, dostarczanie energii do wyjścia 24 VDC oraz zasilanie układów elektronicznych bloku rozdziału zasilania 230 V

 

Funkcje dodatkowe

Zasilacz jest wyposażony w świetlną sygnalizację stanu pracy na drzwiach szafki i wewnętrzną sygnalizację diagnostyczną. Może przyjąć sygnał alarmu pożarowego z CSP lub układu oddymiania. Może również zostać ręcznie wysterowany z wielu lokalizacji.

ZUP-230V ma układ kontroli linii sterującej, którą można włączyć albo wyłączyć. Jest on wyposażony w wewnętrzny przycisk testu oraz wewnętrzny przycisk umożliwiający uruchomienie zasilacza z wykorzystaniem samych baterii, bez zasilania sieciowego. Zbiorcze uszkodzenie zasilacza [2] jest sygnalizowane na zewnątrz za pomocą przekaźników. Zasilacz zapewnia pełną obsługę baterii akumulatorów, łącznie z ochroną przed głębokim rozładowaniem i kontrolą rezystancji obwodu bateryjnego.

Tab. 1. Podstawowe parametry eksploatacyjne zasilaczy

 

Certyfikacja

Na podstawie rozporządzenia CPR [5] CNBOP-PIB wydało dla zasilaczy ZUP-230V certyfikat stałości właściwości użytkowych nr 1438-CPR-0593, który upoważnia producenta do wystawienia deklaracji właściwości użytkowych. Zgodnie z rozporządzeniem MSWiA [4] wystawił także, wymagane w Polsce (oprócz certyfikatu), świadectwo dopuszczenia do użytkowania nr 3183/2018.

Wykaz norm zharmonizowanych z rozporządzenia CPR [5] oraz rozporządzenie MSWiA [4] nie obejmują norm dla „systemów bezprzerwowego zasilania UPS” (PN-EN 62040). Z powyższego wynika, że urządzenia typu UPS nie mogą uzyskać na ich podstawie zarówno certyfikatu stałości właściwości użytkowych dla celów stosowania w systemach ochrony przeciwpożarowej, jak również świadectwa dopuszczenia do użytkowania. Brak wymienionych dokumentów uniemożliwia stosowanie rozwiązań typu UPS w systemach ochrony przeciwpożarowej, natomiast zasilacz ZUP-230V może być w takich przypadkach legalnie używany.

Podsumowanie

Zasilacz ZUP-230V jest nowością na rynku, gdyż większości jego funkcji nie mają żadne urządzenia zasilające urządzenia przeciwpożarowe. Zasilacz wypełnia więc pewną lukę jako urządzenie służące do gwarantowanego zasilania napięciem 230 V (w zakresie dysponowanych mocy) urządzeń stosowanych w instalacjach systemów przeciwpożarowych.

Dariusz Cygankiewicz
MERAWEX

 

Bibliografia

 1. PN-HD 60364-5-56:2013 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa.
 2. PN-EN 54-4:2001+A1:2004+A2:2007 Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 4: Zasilacze.
 3. PN-EN 12101-10:2007+AC:2007 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła. Część 10: Zasilacze.
 4. Rozporządzenie MSWiA z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002, zm. Dz. U. z 2010 r. Nr 85, poz. 553).
 5. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L88).
 6. Instrukcja obsługi zasilaczy ZUP-230V (www.merawex.com.pl).

 

Zabezpieczenia 3/2018

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie tekstów bez zgody redakcji zabronione / Zasady użytkowania strony