Pobierz
najnowszy numer

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera, aby otrzymywać informacje o nowościach z branży!

Jesteś tutaj

Commend - profesjonalne centrum nadzoru

Printer Friendly and PDF

controlroom-02_lead.jpgGUI (ang. Graphical User Interface), czyli Graficzny Interfejs Użytkownika, wraz z rozwojem automatyki z sukcesem zaadaptował się w aplikacjach przemysłowych, ale coraz częściej tego typu oprogramowanie trafia do obiektów niezwiązanych z obszarem produkcyjnym. Stosowanie szerokiej gamy urządzeń z bran­ży zabezpieczeń i teletechniki sprawia, że nie sposób odczytać w kilka chwil informacji napływającej z tego typu sprzętu. W takich przypadkach niezwykle pomocny okazuje się system wizualizacji – system, który pozwoli na rejestrację zdarzeń, zdalne sterowanie urządzeniami oraz automatycznie przerzuci obraz na monitorze tak, by nic nie umknęło znużonemu oku stróża czy operatora. Rozwiązaniem przeznaczonym do integracji wielu systemów, głównie w punktach nadzoru, jest Commend – produkt firmy o tej samej nazwie, której wyłącznym przedstawicie­lem w Polsce jest C&C Partners Teleco.

 

 

Spinne-01.jpg
Rys. 1. Commend pozwala na integrację wybranych systemów według zapotrzebowania

 

Commend to jednocześnie firma i marka produktów. Ponad 30 lat doświadczenia w produkcji interkomów, rozwój elektroniki i zmiany zapotrzebowania rynku sprawiły, że Commend jest obecnie zintegrowanym systemem zarządzania i komunikacji. Oferując w pełni cyfrowe rozwiązania, bazujące na architekturze wieloprocesorowej oraz technologiach DSP, umożliwia komunikację z niespotykaną jakością dźwięku (wykorzystując pasmo 7 kHz) oraz bardzo elastyczną integrację z wieloma innymi systemami. Obecnie standardem w instalacjach budynkowych jest stosowanie przynajmniej kilku systemów teletechnicznych i zabezpieczeń, takich jak: sieć telefoniczna, komputerowa, telewizja dozorowa, system sygnalizacji pożarowej, kontrola dostępu, system łączności wewnętrznej czy rejestracji czasu pracy. Wykorzystując elastyczność rozwiązań firmy Commend, można zbudować zintegrowany system kontroli i komunikacji w obrębie całego budynku, poprawiając znacząco komfort pracy personel i ochrony, a także zwiększając bezpieczeństwo i pewność przebywających w nim gości. Skuteczność integracji zwiększona jest dzięki oprogramowaniu wizualizacyjnemu COMWIN, które staje się sercem systemu kontrolnego.

COMWIN 5

Struktura klient-serwer pakietu COMWIN (przeznaczonego dla platform MS Windows 2000/XP) oferuje funkcjonalność w zakresie wyświetlania, rejestrowania i sygnalizacji. Do pro­jektu można wstawiać dowolną liczbę własnych podkładów tła, ograniczona jest natomiast liczba ikon (patrz informacje o licencji). Interaktywne ikony reprezentują połączenia, ko­munikaty o błędach lub ko­munikaty alarmowe i zmie­niają swój wygląd zależnie od wymagań. W osobnych oknach możliwe jest wy­świetlanie tekstów pomocy, rejestrowanie informacji, a także wysyłanie wiado­mości pocztą elektroniczną. Wszystkie zdarzenia są prze­chowywane w bazie danych chronionej hasłem. Zestaw Software Development Kit (SDK) pozwala tworzyć własne aplikacje, np. pomiar czasu pracy, listy obecności. Pulpit wizualizacyjny może być wyświetlany na jednym lub kilku monitorach. Za pośrednictwem oprogramo­wania i dzięki mnogości pro­tokołów integracja z innymi urządzeniami/systemami jest wyjątkowo prosta. Wy­starcza jedno kliknięcie, aby możliwe było zestawienie połączeń głosowych, wy­sterowanie przekaźników, otwarcie drzwi, podniesienie barierki na parkingu, zmiana oświetlenia czy odcięcie wody. COMWIN jest syste­mem prostym w konfiguracji, a ofero­wana przez producenta pomoc oraz wsparcie techniczne pozwala na bu­dowę najbardziej skomplikowanych, funkcjonalnych, a zarazem przyjaznych użytkownikowi aplikacji.

 

comwin-1.jpg
Rys. 2. Dzięki możliwości wyświetlania kilku okien operacyjnych każde zdarzenie zostanie odpowiednio zarejestrowane

Sprzęt

Do poprawnej pracy pakietu wizu­alizacyjnego COMWIN w aktualnej wersji 5 potrzebny jest procesor klasy Pentium 500 MHz lub wyższej oraz przynajmniej 100 MB przestrzeni dys­kowej i 128 MB pamięci operacyjnej. Niezbędny jest też napęd CD i port USB do podłączenia klucza sprzę­towego. System Windows musi być uzupełniony o aktualizacje Service Pack, Microsoft Data Access Com­ponents, Message Queuing i .NET Framework. Komputer przez port szeregowy łączy się z centralą interko­mową. Centrala GE200/GE700 musi być wyposażona w kartę abonenta o najwyższej (z 3-stopniowej skali) funkcjonalności oraz kartę programowalną V24 PRO. Idealnym komponen­tem systemu nadrzędnego w centrach nadzoru i kontroli jest interkomowy pulpit sterujący EE880, który można rozbudo­wać do 504 swobodnie programowalnych przycisków z pod­świetleniem LED. Model ten wyposażony jest w wyświetlacz LCD oraz mikrofon na „gęsiej szyjce”. Każdy przycisk może realizować odmienną funkcję. Stacje tego typu są dostępne w wersji nabiurkowej oraz do zabudowy.

controlroom-02.jpg
Rys. 3. Centrum zarządzania obiektem

Cechy oprogramowania:

 • doskonały przegląd sytuacji dzięki wyświetlaniu okien na kilku monitorach;
 • używane ikony można wcześniej definiować lub korzy­stać z domyślnych;
 • standardowo program przewiduje 8 poziomów, np. ikon dla żądania połączenia, rozmowy, zajętości linii, prze­rwania itp.;
 • aplikacja LogWatcher zapisuje wszystkie zdarzenia w bazie chronionej hasłem (nawet takie, jak kliknięcie myszą);
 • projekt chroniony loginem i hasłem;
 • COMWIN 5 standardowo korzysta z bazy MS Access, opcjonalnie dostępny jest MS SQL;
 • możliwość tworzenia użytkowników z różnymi upraw­nieniami (dostęp do całej lokalizacji lub jej części);
 • podkłady tła przypisywane są do lokalizacji (np. parkin­gi), do której można dodać kilka planów (np. piętra);
 • wszelkie zdarzenia mogą być wyświetlane w postaci peł­nego tekstu;
 • filtr zapobiegający stałemu wyświetlaniu wszystkich zdar zeń na ekranie;
 • opcja wydruku;
 • możliwość tworzenia systemu rozproszonego z wykorzy­staniem sieci IP;
 • integracja z rozwiązaniami wideo firm Axis i VCS oraz technologiami HTML i Video-over-IP.

Różne potrzeby – różne licencje

Dostępne są trzy wersje oprogramowania. Najprostsza, COMWIN LIGHT, pozwala na zastosowanie 10 planów i 100 ikon i jest przydatna dla niewielkich firm bądź tylko strategicz­nych lokalizacji w dużych aplikacjach. COMWIN WORKSTA­TION to jednostanowiskowa wersja do zaawansowanych funk­cji sterujących (1000 ikon i dowolna liczba planów). COMWIN NET to wersja klient-serwer podobna do poprzedniej, jednak przeznaczona dla wielostanowiskowych pulpitów, także w zdal­nych lokalizacjach. Dostępne są także licencje rozszerzające (o kolejne ikony, stanowiska czy back-up). Dodatkowo pakiety oprogramowania zawierają narzędzia:

 • REPORTER (służące do zapisywania zdarzeń oraz ich przeszukiwania i filtrowania),
 • SCHEDULER (pozwalające na inicjację zdarzeń w przyszłości, np. otwieranie drzwi o zadanym czasie),
 • COMVIDEO (służące do wizualizacji obrazu z różnych źródeł wideo, mogące pracować niezależnie od COM­WIN) i SDK (umożliwiające, jak wcześniej napisano, tworzenie własnych aplikacji).

Aby dokładniej poznać środowisko COMWIN oraz rozwią­zania produktowe Commend, najlepiej umówić się na spotka­nie z lokalnym przedstawicielem tej austriackiej firmy w kraju.

Marek Katarzyński
C&C Partners teleCom

Zabezpieczenia 3/4/2008

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie tekstów bez zgody redakcji zabronione / Zasady użytkowania strony