Pobierz
najnowszy numer

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera, aby otrzymywać informacje o nowościach z branży!

Jesteś tutaj

Integracja systemów alarmowych i systemów zarządzających pracą urządzeń w budynku mieszkalnym

Printer Friendly and PDF

lead.jpgW budynkach mieszkalnych już w fazie projektowania instalacji elektrycznych coraz częściej rozważa się możliwość zastosowania autonomicznych układów sterujących i zarządzających pracą poszczególnych grup urządzeń (oświetlenia, ogrzewania) oraz nadzorujących stan obiektu (systemy alarmowe). W artykule zwrócono uwagę na możliwości zastosowania zintegrowanych systemów zarządzających pracą urządzeń w budynkach i jednocześnie realizujących funkcje kontroli nad stanem obiektów. Budowa takich układów umożliwi scalenie pod względem funkcyjnym i sprzętowym poszczególnych autonomicznych, realizujących tylko wybrane cele systemów w jeden zintegrowany system zarządzany centralnie.

1. Wstęp

Zadania stawiane nowoczesnym instalacjom elektrycznym w budynkach nie ograniczają się już tylko do niezawodnego dostarczania energii elektrycznej o wymaganych parametrach. Obecnie oczekuje się, aby wyspecjalizowane układy sprawowały kontrolę nad stanem obiektu i sterowały pracą zainstalowanych w nim urządzeń. W tym celu wyposaża się instalacje w układy sterujące umożliwiające realizację zamierzonych przez użytkownika funkcji i procedur. Takie układy mają realizować założone cele związane z działaniem oświetlenia, ogrzewania, wentylacji, a także spełniać rolę systemów alarmowych oraz systemów informujących użytkownika o stanie obiektu. Dzięki temu często możliwe jest podwyższenie komfortu użytkowania oraz podniesienie bezpieczeństwa przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów eksploatacji takich instalacji. W przypadku systemów zarządzania można wyróżnić dwa ich główne rodzaje:

 • system wyspowy, czyli system bazujący na układach autonomicznych. Każdy z nich realizuje jedynie ściśle wyznaczone zadania (np. tylko steruje ogrzewaniem w budynku lub tylko realizuje funkcje systemu alarmowego);
 • system zintegrowany, czyli system bazujący na scentralizowanym układzie zarządzania.

Zarówno w systemach autonomicznych, jak i systemach całkowicie zintegrowanych funkcje poszczególnych obwodów są takie same. Od obwodu sterującego ogrzewaniem w dalszym ciągu wymaga się stworzenia użytkownikowi odpowiedniego komfortu cieplnego. Zadaniem elementów systemu alarmowego jest natomiast wygenerowanie sygnału alarmowego w przypadku wykrycia zagrożenia dla użytkownika lub dla chronionego mienia. Różnica jest taka, że w systemie całkowicie zintegrowanym sygnały pochodzące od wszystkich elementów wejściowych (detektorów, czujek) kierowane są do jednego układu analizująco-decyzyjnego i układ ten steruje pracą poszczególnych elementów wyjściowych.

Celem tego artykułu jest przedstawienie możliwości wykorzystania nowoczesnych systemów zarządzających pracą elementów wyposażenia budynku, bazujących na technologiach EIB (ang. European Installation Bus) oraz PLC (ang. Programmable Logic Controller), do budowy zintegrowanych systemów realizujących funkcje autonomicznych systemów sterowania. Dodatkowo zostanie przedstawiona rola i możliwości układów, które realizują funkcje stawiane systemom alarmowym w takich zintegrowanych systemach.

Przedstawione w artykule rozwiązania technologiczne będą miały zastosowanie do układów stosowanych w budownictwie mieszkaniowym.

W artykule zwrócono również uwagę na zwiększenie możliwości proceduralnych i funkcyjnych układu odpowiedzialnego za realizowanie zadań systemu alarmowego. W przypadku zastosowania systemu zintegrowanego, gdzie układ decyzyjno- sterujący posiada bieżące informacje o aktualnym stanie wszystkich elementów detekcyjnych występujących w systemie (nie tylko tych związanych z klasycznym systemem alarmowym) oraz historii ich zmienności, możliwa jest realizacja bardziej złożonych funkcji niż w przypadku dysponowania informacjami tylko od typowych czujek systemu alarmowego.

2. Systemy sterujące pracą urządzeń elektrycznych w budynkach mieszkalnych

Pierwsze systemy sterowania pracą urządzeń elektrycznych w budynkach mieszkalnych umożliwiały jedynie załączanie i wyłączanie odbiorników za pomocą łączników. Dzięki postępowi technologicznemu i zastosowaniu układów przekaźnikowo- stycznikowych systemy te umożliwiały już realizację bardziej złożonych funkcji, takich jak na przykład cykliczne uruchamianie odbiorników. Kiedy na rynku pojawiły się czujki, układy sterowania mogły zostać połączone z elementami detekcyjnymi i załączać odpowiednie elementy wykonawcze w przypadku zadziałania elementów detekcyjnych lub przekroczenia w nich pewnych wartości granicznych. Wykorzystanie układów cyfrowych umożliwiło zastosowanie w układach sterowania funkcji logicznych. Nadejście technik mikroprocesorowych pozwoliło natomiast na wyposażenie układów sterowania w systemy ekspertowe, bazodanowe, a nawet układy bazujące na technikach sztucznej inteligencji.
W budynkach mieszkalnym można obecnie wyróżnić trzy rodzaje systemów sterujących pracą urządzeń elektrycznych:

 • system sterowania ręcznego,
 • system realizujący funkcje automatyki budynku,
 • system realizujący funkcje inteligentnego budynku.

System sterowania ręcznego to system, w którym wszystkie włączenia i wyłączenia odbiorników odbywają się fizycznie przez użytkownika systemu.

System realizujący funkcje automatyki budynku to system sterujący pracą elementów wykonawczych na podstawie zależności między stanami elementów detekcyjnych. Pierwsze powszechnie wykorzystywane systemy zautomatyzowane to systemy alarmowe: systemy sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN) oraz systemy sygnalizacji pożarowej (SSP). W momencie wykrycia zagrożenia umożliwiały one włączanie odpowiednich elementów wykonawczych (sygnalizatorów lub urządzeń) bez ingerencji użytkownika. Mimo znacznej skuteczności i wzrostu wydajności rozwiązanie to miało poważną wadę, ponieważ poszczególne systemy automatyki nie współpracowały ze sobą.

System realizujący funkcje inteligentnego budynku to system, który w sposób celowy i właściwy samoistnie reaguje na występujące w jego otoczeniu zdarzenia i zmieniające się czynniki zewnętrzne [4]. Główną różnicą między systemem realizującym funkcje automatyki budynku a systemem realizującym funkcje budynku inteligentnego jest większe skomplikowanie procedur sterujących oraz powiązanie algorytmu działania z aktualnymi stanami innych niezależnych układów. Zatem w przypadku systemów realizujących funkcje inteligentnego budynku konieczne staje się współdziałanie pomiędzy poszczególnymi układami sterującymi. W systemach tych funkcje bazują na wykorzystaniu w algorytmie działania sprzężeń zwrotnych.

Ponieważ inteligentna instalacja charakteryzuje się nie tylko zautomatyzowaniem procesu sterowania, ale również zintegrowaniem poszczególnych podsystemów, obecnie widoczny jest trend dążący do stosowania central decyzyjno-sterujących. W przypadku małych systemów oraz tych niezagrożonych aktami sabotażu dąży się do zastosowania pojedynczych samodzielnych jednostek sterujących. Natomiast w przypadku systemów bardziej rozbudowanych, w których wymagany jest odpowiedni poziom bezpieczeństwa i niezawodności systemu, a także tych realizujących funkcje systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz kontroli dostępu, w których system narażony jest na akty sabotażu, stosuje się sterowanie systemem za pomocą jednostek rozproszonych połączonych w sieć.

3. Integracja autonomicznych układów sterowania

Proces integracji systemu polega na połączeniu poszczególnych instalacji, autonomicznych pod względem funkcji pełnionych w obiekcie, w jeden system realizujący wszystkie zadania stawiane poszczególnym częściom wchodzącym w skład systemu. Systemy zintegrowane sterują wieloma funkcjami i kontrolują wiele urządzeń wykonawczych w budynku. Szczególnie ważne są obwody:

 • sterowania oświetleniem,
 • sterowania ogrzewaniem,
 • sterowania wentylacją i klimatyzacją,
 • sterowania pracą systemu alarmowego (włamaniowego i pożarowego),
 • sterowania pracą systemu kontroli dostępu.

Ze względu na poziom integracji systemów w budynku wyróżniamy 4 poziomy [1]:

 • poziom 1 (każdy system instalacji tworzy odrębną całość),
 • poziom 2 (podsystemy zintegrowane są za pomocą łącza szeregowego),
 • poziom 3 (poszczególne systemy obiektu połączone są za pośrednictwem sieci LAN),
 • poziom 4 (wszystkie systemy podłączone są do wspólnej magistrali systemowej).

Integracja systemów autonomicznych może odbywać się w następujący sposób:

 • poprzez wymianę informacji między systemami autonomicznymi (Rys. 1),
 • poprzez współdzielenie przez systemy elementów detekcyjnych i wykonawczych (Rys. 2),
 • poprzez realizację funkcji przypisanych poszczególnym systemom przez ten sam układ sterujący (Rys. 3).

Integracja systemów poprzez wymianę informacji to najprostszy sposób współdziałania pomiędzy systemami autonomicznymi. Wszystkie systemy działają w sposób autonomiczny, jednak wymieniają się między sobą informacjami o stanach określonych wejść i wyjść. W tym przypadku każdy system autonomiczny wie, jakie stany są w określonych punktach systemu i na podstawie tych informacji może dopasować swój algorytm działania do określonych warunków.

rys1.gif
Rys. 1. Integracja systemów poprzez wymianę informacji
 
rys2.gif
Rys. 2. Integracja systemów poprzez współdzielenie elementów infrastruktury
 
rys3.gif
Rys. 3. System w pełni zintegrowany pod względem sprzętowym i funkcyjnym
 

Integracja systemów poprzez współdzielenie elementów polega na podłączeniu elementów, stanowiących część wspólną między systemami, do niezależnych od siebie central zarządzających pracą poszczególnych obwodów. Takie rozwiązanie zwiększa ergonomię użytkowania systemu, umożliwia lepszą jego konfigurację oraz ogranicza koszty instalacji poprzez wyeliminowanie dublowania elementów, które realizują tę samą funkcję, ale współpracują tylko z jednym wybranym autonomicznym układem (np. tylko z systemem SSWiN). Wymaga jednak rozważnego zasilania współdzielonych elementów (szczególnie detekcyjnych) oraz nadawania hierarchii ważności rozkazom przychodzącym ze sterowników (ważne w przypadku elementów wykonawczych).
W przypadku wykorzystania jednego układu sterującego pracą całego systemu znikają problemy związane z systemami autonomicznymi. Wszystkie elementy podłączone są do jednego sterownika. Dzięki takiemu rozwiązaniu występuje tylko jeden układ nadzorujący, który ma dostęp do wszystkich informacji pochodzących z elementów detekcyjnych i w zależności od ustalonego przez użytkownika stanu (trybu) pracy realizuje założone funkcje. System charakteryzuje się brakiem zdublowanych procedur oraz najszybszym czasem reakcji na rejestrowane zdarzenia. Rozwiązanie takie daje dużo większe możliwości w budowie algorytmu sterującego pracą systemu, jednak zazwyczaj wiąże się z koniecznością poznania języków programowania lub współpracy z wyspecjalizowanym serwisem.

4. Systemy realizujące funkcje inteligentnego budynku

Obecnie występuje wiele rodzajów systemów umożliwiających realizację funkcji inteligentnego budynku. W pracy zostaną opisane dwa podstawowe:

 • system bazujący na magistrali EIB (stosowany w przypadku nowych instalacji),
 • system bazujący na sterownikach PLC (wykorzystywany przy adaptacji istniejącej instalacji do pełnienia funkcji inteligentnego budynku.

4.1. Systemy oparte na magistrali EIB

System EIB (ang. European Installation Bus) powstał w 1990 r. i służy do załączania, sterowania, regulowania oraz nadzoru urządzeń elektrycznych. Cechą charakterystyczną systemu jest zastosowanie jednego, łączącego wszystkie elementy systemu, przewodu magistralnego na 24 V (napięcie bezpieczne), natomiast urządzenia wymagające 230 V są zasilane bezpośrednio. Z uwagi na brak centralnej jednostki decyzyjnej system jest bardzo elastyczny – wszelkie modyfikacje wymagają jedynie wymiany lub zainstalowania dodatkowych elementów, a przeprogramowanie całego układu nie jest konieczne. Urządzenia komunikują się ze sobą za pomocą telegramów – nadawca (np. czujka ruchu) wysyła informację do wszystkich podłączonych do przewodu magistralnego urządzeń, ale odbiera ją tylko zaprogramowany element, a pozostałe ignorują. Należy pamiętać, że telegram może być zaadresowany do wielu urządzeń (np. jeden przycisk może załączać całe oświetlenie w pomieszczeniu lub budynku), co znacząco zwiększa wygodę użytkowania instalacji w systemie EIB [5]. Schemat blokowy systemu EIB został przedstawiony na rys. 4. Z powodu konieczności ułożenia i podłączenia przewodu magistralnego do wszystkich elementów instalacji system EIB jest wykorzystywany w obiektach nowopowstających lub poddawanych gruntownej renowacji.

rys4.gif
Rys. 4. Struktura systemu EIB

 

4.2. Systemy bazujące na sterownikach PLC

W przypadku gdy użytkownik istniejącego budynku nie planuje prac remontowych i nie jest możliwe, choćby ze względów estetycznych, ułożenie przewodów magistralnych, preferuje się rozwiązanie pośrednie z wykorzystaniem sterowników PLC. Sterownik PLC to układ mikroprocesorowy przeznaczony do sterowania pracą urządzeń i procesów. Sterowniki PLC spełniają wszystkie funkcje stycznikowych i przekaźnikowych układów sterowania, układów logicznych, programatorów oraz układów przetwarzających sygnały dyskretne i ciągłe [2]. W systemie zarządzania sterowniki PLC działają na zasadzie scentralizowanego układu nadzorującego, a ich moduły wejść i wyjść mogą dopasować się do aktualnych potrzeb użytkownika. Wadą takiego rozwiązania jest konieczność znajomości specyficznych języków programowania, daje ono jednak możliwość dowolnej konfiguracji i tworzenia bardzo zindywidualizowanych algorytmów sterujących [3]. Schemat blokowy systemu zarządzanego za pomocą sterowników PLC został przedstawiony na rys. 5.

rys5.gif
Rys. 5. Schemat blokowy zintegrowanego systemu zarządzającego pracą urządzeń w budynku mieszkalnym opartego na wykorzystaniu sterownika PLC jako jednostki zarządzającej

 

5. Realizacja funkcji systemów alarmowych w systemach zintegrowanych

System alarmowy włamaniowy (system alarmowy) to zespół współpracujących urządzeń (również z instalacją przewodową), który ma na celu wykrywanie zagrożeń mienia spowodowanych włamaniem, a następnie wywołanie alarmu i inicjowanie przedsięwzięć zmierzających do likwidacji takiego zagrożenia. Z opisu tego wynika, że systemy alarmowe wcale nie muszą być działającymi autonomicznie układami. Obecnie budowane systemy alarmowe (centrale alarmowe) umożliwiają zarówno informacyjną, jak i sprzętową realizację funkcji integracyjnych. Coraz częściej systemy alarmowe wyposaża się w dodatkowe, niekoniecznie związane z wykrywaniem zagrożenia w postaci włamania, napadu czy pożaru, czujki (np. czujki zalania montowane w łazienkach). W artykule zostanie przedstawiony proces odwrotny, czyli wyposażenie zintegrowanego systemu zarządzającego w elementy przypisane do systemów alarmowych (czujki, sygnalizatory). Taki proces adaptacji nowych funkcji jest szczególnie istotny w przypadku gwarancji podołania oczekiwaniom i realizacji zadań stawianym systemom alarmowym przez zintegrowane systemy zarządzające, które stanowią instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych. W dalszej części artykułu zostaną przedstawione przykłady, które ukażą przewagę funkcyjnych możliwości zintegrowanych systemów zarządzających nad rozwiązaniami autonomicznymi.

5.1. Współpraca pasywnych czujek podczerwieni PIR z systemem oświetlenia

W autonomicznym systemie alarmowym czujki PIR spełniają swoją rolę tylko w stanie dozorowania, wówczas gdy inicjują proces sygnalizacji naruszenia chronionej strefy w przypadku wykrycia intruza.

W systemie zintegrowanym w stanie dozorowania czujki zainicjują proces sygnalizacji naruszenia strefy chronionej, natomiast w innej sytuacji mogą być użyte jako elementy wykrywające obecność użytkownika. Mogą również sterować pracą układu oświetleniowego w danym pomieszczeniu (wykorzystując na przykład dodatkowo funkcje timerów w celu podtrzymania oświetlenia przez założony okres czasu).

5.2. Współpraca czujek kontaktronowych z systemem ogrzewania

W przypadku autonomicznego systemu alarmowego czujka magnetyczna spełni swoją rolę w stanie dozorowania wtedy, gdy nastąpi rozwarcie elementów kontaktronu zamontowanego np. w oknie, lub uniemożliwi uzbrojenie systemu alarmowego, jeżeli wykryje, że elementy kontaktronu nie są umieszczone blisko siebie (co może być oznaką niedomknięcia okna przez użytkownika).
W przypadku systemu zintegrowanego oprócz realizacji wymienionych funkcji rozwarcie elementów kontaktronu będzie skutkowało wyłączeniem ogrzewania w danym pomieszczeniu na czas przewietrzania.

5.3. Współpraca czujników zalania z systemem alarmowym i systemem hydraulicznym

W przypadku autonomicznego systemu alarmowego w momencie wykrycia zalania czujka zainicjuje proces powiadamiania użytkownika.

W przypadku systemu zintegrowanego, oprócz inicjacji procesu powiadamiania użytkownika, dodatkowo zostanie zamknięty zawór wodny sterowany w obwodzie zarządzania hydrauliką obiektu.

5.4. Współpraca czujników temperatury systemu ogrzewania z systemem alarmowym

W przypadku systemu autonomicznego taka funkcja nie będzie realizowana.

W przypadku systemu zintegrowanego wykrycie w pomieszczeniu obszaru o temperaturze zdecydowanie odbiegającej od warunków normalnych wywoła sygnał alarmowy i dodatkowo wyłączy obwody elektryczne w tym pomieszczeniu. Przyczyną takich anormalnych warunków mogą być sytuacje:

 • objaw – gwałtowny wzrost temperatury w monitorowanym pomieszczeniu – przyczyna – w pomieszczeniu może znajdować się silne źródło promieniowania termicznego, np. pożar – reakcja – zainicjowanie sygnału powiadamiającego i wyłączenie obwodów elektrycznych w pomieszczeniu;
 • objaw – temperatura w pomieszczeniu utrzymuje się zarówno powyżej temperatury wody w układzie CO, jak i temperatury otoczenia na zewnątrz budynku
 • przyczyna – w pomieszczeniu może pozostawać włączone źródło ciepła – reakcja – w przypadku niewykrycia obecności użytkownika w pomieszczeniu – detektor ruchu – czujka PIR zainicjowanie sygnału powiadamiającego i wyłączenie obwodów elektrycznych w pomieszczeniu).

6. Podsumowanie

Analiza możliwości systemów zbudowanych na bazie elementów EIB i PLC wykazała, że mogą one być użyte do budowy zintegrowanych systemów zarządzających i kontrolujących pracę chronionego obiektu, w skład których będą wchodzić obwody realizujące funkcje stawiane systemom alarmowym (SSWiN i SSP) instalowanym w budynkach mieszkalnych. Pod względem przejrzystości programu sterującego systemy EIB są bardziej przyjazne dla użytkownika od systemów zbudowanych na bazie sterowników PLC. Jednak pod względem możliwości tworzenia wyrafinowanych funkcji i algorytmów dopasowanych do indywidualnych potrzeb użytkownika systemy oparte na sterownikach PLC dają większe możliwości niż systemy EIB.

Dzięki swojej budowie magistralnej i rozproszeniu elementów systemy EIB charakteryzują się większą odpornością na próby sabotaży niż systemy zbudowane na bazie sterowników PLC. Sterownik PLC swobodnie może kontrolować wiele podsystemów inteligentnego budynku jednocześnie, pozwalając na pełną integrację funkcji systemu. System zbudowany na bazie sterowników PLC nie ma charakteru skupionego, a dzięki możliwości łączenia w sieć elementów sterujących pracą systemu może być on traktowany jak system rozproszony.

Porównanie cech poszczególnych typów instalacji (autonomicznych i zintegrowanych) przedstawiono w tab. 1.

tab1.gif
Tab. 1. Porównanie cech wybranych typów instalacji elektrycznych

Jak wynika z tab. 1, jeśli system ma działać w obiektach o niskiej kategorii zagrożenia (Z1 i Z2), proces integracji poszczególnych instalacji jest jak najbardziej słuszny. Zwiększają się dzięki temu poziomy cech, które są istotne dla użytkownika indywidualnego (elastyczność systemu, duży poziom integracji, wymienność funkcji, łatwość i intuicyjność obsługi). Cechy te wpływają zasadniczo na wskazanie na system zintegrowany. Użytkownik jest w stanie nawet ponieść pewien dyskomfort związany ze zmniejszeniem poziomu bezpieczeństwa systemu i jego odporności na sabotaż. Jednocześnie zdaje sobie sprawę, że środki potrzebne do urzeczywistnienia się zagrożeń w postaci umyślnej ingerencji napastnika w działanie systemu alarmowego w systemie zintegrowanym są dość duże w porównaniu z zabezpieczanym w obiekcie mieniem.

Mimo dużych możliwości sprzętowych systemów zintegrowanych w przypadku systemów alarmowych stosowanych w obiektach, w których znajduje się mienie o dużej wartości, informacje lub dokumenty o różnej klauzuli tajności, lepiej zastosować dedykowane do ochrony obiektów autonomiczne systemy alarmowe (SSWiN i SSP). Oferują one znacznie większy poziom bezpieczeństwa i odseparowują system alarmowy od instalacji elektrycznej służącej do zasilania zwykłych odbiorników w budynku. W tym przypadku konieczne jest przedłożenie poziomu bezpieczeństwa ponad wygodę użytkownika.

dr inż. Marcin Buczaj
Politechnika Lubelska
Katedra Inżynierii Komputerowej i Elektrycznej

Literatura:

 1. Antoniewicz B., Koczyk H., Srocza E., Nowoczesne wyposażenie techniczne domu jednorodzinnego, PWRiL, Poznań 1998.
 2. Brock S., Muszyński R., Urbański K., Zawirski K. Sterowniki programowalne, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2000.
 3. Kasprzyk J. Programowanie sterowników przemysłowych, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2006.
 4. Petykiewicz P. Nowoczesna instalacja elektryczna w inteligentnym budynku, COSiW SEP, Warszawa 2001.
 5. www.eib.pl
 6. www.moeller.pl

Zabezpieczenia 4/2009

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie tekstów bez zgody redakcji zabronione / Zasady użytkowania strony